Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

20 สาระกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างไม่รู้ไม่ได้

Original price was: ฿ 290.00.Current price is: ฿ 275.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 กรัม
ขนาด 23.7 × 16 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์

รหัสสินค้า

9786165938327

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

จำนวนหน้า

182

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786165938327 หมวดหมู่: , Product ID: 70325

คำอธิบาย

🍋 ผู้เขียน: ธีระ ธนะกาญจนสุทธิ์
🍋 รหัสสินค้า:
9786165938327

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
ความเป็นมาและการไม่บังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
บทที่ 1 สัญญาจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง
บทที่ 3
นายจ้างต้องกำหนดวันหยุด วันลา แก่ลูกจ้าง
บทที่ 4
นายจ้างโยกย้ายลูกจ้างไปสถานที่ทำงานใหม่
บทที่ 5
ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บทที่ 6
หลักเกณฑ์การสั่งลูกจ้างทำล่วงเวลา
บทที่ 7
ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง
บทที่ 8
เมื่อเลิกจ้าง นายจ้างต้องคืนเงินประกันการทำงาน
บทที่ 9
การคุ้มครองลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง และการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
บทที่ 10
นายจ้างมีสิทธิไม่อนุมัติการลาออก และการจ่ายค่าจ้างหลังการลาออก
บทที่ 11
ความหมายของคำว่าค่าจ้าง
บทที่ 12
ความหมายของคำว่าเลิกจ้าง
บทที่ 13
เงินประกันการทำงาน
บทที่ 14
การจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
บทที่ 15 ความหมายและประเภทของสวัสดิการแรงงาน
บทที่ 16
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับใบรับรองการทำงานเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก
บทที่ 17
การเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เคยออกหนังสือเตือนมาก่อน และการสั่งพักงาน
บทที่ 18
ลูกจ้างถูกโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่งานหรือเพิ่มงานที่ต่างจากสัญญาจ้าง
บทที่ 19
หลักเกณฑ์การเกษียณอายุ
บทที่ 20
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
บทพิเศษ 1
กองทุนเงินทดแทนกับการคุ้มครองลูกจ้าง
บทพิเศษ 2
สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33
บทพิเศษ 3
การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขล่าสุด)
ประวัติผู้เขียน