Skip to content Skip to footer

หนังสือแนะนำ

เลือกหมวดหมู่ของหนังสือ

บทความของเรา

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “88 ปีกฎหมายครอบครัวไทย : พลวัตของแนวคิดใหม่ในความเป็นสถาบันครอบครัว”
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "88 ปีกฎหมายครอบครัวไทย : พลวัตของแนวคิดใหม่ในความเป็นสถาบันครอบครัว” จัดโดย ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT. 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร…
ใบแทรก(กฎหมายแก้ไข)
ใบแทรกดาวน์โหลด ใบแทรก (กฎหมายแก้ไข) หนังสือ กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น ผู้แต่ง : ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
ใบแก้คำผิด
ใบแก้คำผิดดาวน์โหลด ใบแก้คำผิด หนังสือ "คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ )" ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร

หนังสือแนะนำโดยวิญญูชน

ย่อหลักกฎหมายลักษณะหนี้ (Principles of the Law of Obligations)
Original price was: ฿ 340.00.Current price is: ฿ 306.00.
มูลเหตุของการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127
Original price was: ฿ 200.00.Current price is: ฿ 180.00.
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
Original price was: ฿ 320.00.Current price is: ฿ 288.00.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน)
Original price was: ฿ 560.00.Current price is: ฿ 420.00.
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
Original price was: ฿ 640.00.Current price is: ฿ 576.00.
หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2
Original price was: ฿ 500.00.Current price is: ฿ 450.00.
การชั่งน้ำหนักคุณค่าในระบอบประชาธิปไตย
Original price was: ฿ 240.00.Current price is: ฿ 216.00.
กฎหมายแรงงาน
Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 378.00.
หนังสือขายดีของวิญญู

ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

🅽🅴🆆

Author: รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย

◼︎ บทคัดย่อ/สารบัญ ◼︎
 
หมวดหนึ่ง การศึกษากฎหมายวิชานิติศาสตร์และระบบกฎหมาย
⭐ บทที่ 1 การศึกษากฎหมาย
⭐ บทที่ 2 ระบบกฎหมายและประมวลกฎหมาย
 
หมวดสอง กฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายและนิติวิธี
⭐ บทที่ 3 สังคม รัฐ และกฎหมาย (Social, State and Law)
⭐ บทที่ 4 บ่อเกิดของกฎหมาย (Source of Law)
⭐ บทที่ 5 ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย
⭐ บทที่ 6 หมวดหมู่ของกฎหมาย (Classification of Law)
⭐ บทที่ 7 ประเภทของบทบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
⭐ บทที่ 8 นิติวิธี : การใช้และการตีความกฎหมาย (Juristic Method)
 
หมวดสาม ข้อความคิดพื้นฐานในระบบกฎหมาย
⭐ บทที่ 9 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย (Basic Concept of Law
 
 🔴 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 30 : แก้คำผิด และปรับปรุงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น
 

ราคา: ฿270

หนังสือใหม่ล่าสุด

Most Popular Authors