Skip to content Skip to footer

หนังสือแนะนำ

เลือกหมวดหมู่ของหนังสือ

บทความของเรา

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “88 ปีกฎหมายครอบครัวไทย : พลวัตของแนวคิดใหม่ในความเป็นสถาบันครอบครัว”
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "88 ปีกฎหมายครอบครัวไทย : พลวัตของแนวคิดใหม่ในความเป็นสถาบันครอบครัว” จัดโดย ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT. 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วิทยากร…
ใบแทรก(กฎหมายแก้ไข)
ใบแทรกดาวน์โหลด ใบแทรก (กฎหมายแก้ไข) หนังสือ กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น ผู้แต่ง : ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล
ใบแก้คำผิด
ใบแก้คำผิดดาวน์โหลด ใบแก้คำผิด หนังสือ "คำแปลภาษาอังกฤษของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 1 และบรรพ 2 (พร้อมบทบัญญัติภาษาไทยที่เป็นทางการ )" ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร

หนังสือแนะนำโดยวิญญูชน

หนังสือขายดีของวิญญู

แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

Author: รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน

บทคัดย่อ/สารบาญ
⭐️เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
⭐️ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
⭐️ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
⭐️การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
⭐️แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
⭐️ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
⭐️10.แนวคำตอบ

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 22 : แก้ไขคำผิด

ราคา: ฿126

Most Popular Authors