Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ศิลปการถามความ

฿ 190.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง

รหัสสินค้า

9789742039271

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

192

พิมพ์ครั้งที่

5 : สิงหาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

🎄ผู้เขียน: ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
🎄รหัสสินค้า: 9789742039271

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ บททั่วไป
๑. ความสำคัญของทนายความ
๒. ความสำคัญของการถามความ
๓. วิชาความรู้ที่เกี่ยวกับการถามความ
๔. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานกับการถามความ
บทที่ ๒ หลักทั่วไปในการถามความ
๑. การรู้ข้อเท็จจริงฝ่ายตกและฝ่ายตรงข้าม
๒. มีการเตรียมการที่ดี
๓. มีเป้าหมายในการถามความ
๔. เกี่ยวกับลักษณะลีลาในการถามความ
๕. มีปฏิภาณไหวพริบ
๖. รู้จักประมาณในการถาม
๗. ถามให้ครบถ้วน
๘. รู้จักสร้างมโนภาพในขณะถามความ
๙. ข้อควรคำนึงประการอื่น ๆ ในการถามความ
บทที่ ๓ ประเภทของพยานหลักฐานและการพิเคราะห์พยานหลักฐาน
๑. ข้อความเบื้องต้น
๒. การแบ่งประเภทของพยานหลักฐาน
๓. การพิเคราะห์พยานหลักฐานแต่ละประเภท
บทที่ ๔ เทคนิคในการถามความ
๑. ข้อความเบื้องต้น
๒. บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการถามความ
๓. เทคนิคในการถามพยานลักษณะต่าง ๆ
๔. การงดสืบพยานบางปาก
บทที่ ๕ ภาพรวมของคดีอาญาและคดีแพ่งกับการถามความ
๑. ข้อความเบื้องต้น
๒. ภาพรวมของคดีอาญา
๓. ภาพรวมของคดีแพ่ง
๔. พยานหลักฐานในคดีอาญา
๕. แนวทางการต่อสู้คดีอาญากับการถามความ
๖. ลักษณะเฉพาะของคดีอาญาบางประเภท
๗. พยานหลักฐานในคดีแพ่งและการถามความในคดีแพ่งบางประเภท
๘. ปัญหาบางประการในการถามความคดีแพ่ง
๙. ปัญหาทางปฏิบัติในการถามความ
๑๐. เกี่ยวกับคำถาม
๑๑. เกี่ยวกับประเภทของการถาม
๑๒. บันทึกยืนยันข้อเท็จจริงแทนการซักถาม
บรรณานุกรม

📌การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 5: แก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะของการกล่าวถึงปัญหาในทางปฏิบัติของการถามความ โดยนำเสนอในภาพรวมของเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ในลักษณะของการใช้เป็นแนวทางในการถามความ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางคดี หรือสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ต่อไป