Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

฿ 218.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 570 g
ขนาด 26.1 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ดร. ถวัลย์ รุยาพร

รหัสสินค้า

9786164040960

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

269

พิมพ์ครั้งที่

4 : สิงหาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: ดร. ถวัลย์ รุยาพร
🍠 รหัสสินค้า: 
9786164040960

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. การเตรียมคดี
๒. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)
๓. การร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
๔. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
๕. การร่างคำฟ้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
๖. การเตรียมคดีอาญา
๗. การร่างคำฟ้องคดีอาญา
๘. การร่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง
๙. การร่างคำให้การจำเลยในคดีอาญา
๑๐. การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
๑๑. ขั้นตอนก่อนฟ้องจนถึงการออกหมายบังคับคดี (๑), (๒)
๑๒. การถามพยาน
๑๓. คำแถลงการณ์
๑๔. การจัดทำสัญญา
๑๕. อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๖. มรรยาททนายความ
๑๗. คณะกรรมการมรรยาททนายความและวิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๘. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๙. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๐. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๒. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๓. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔