Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ว่าความ การถามพยาน และการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร

รหัสสินค้า

9786164041165

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

283

พิมพ์ครั้งที่

5 : เมษายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร
🍠 รหัสสินค้า:
9786164041165

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
๑. การเตรียมคดี

๑.๑ ลูกความหรือตัวความ
๑.๒ พยานบุคคล

๑.๓ พยานเอกสาร
๑.๔ วัตถุพยาน
๒. การเตรียมคดีแพ่ง (กรณีเป็นโจทก์ฟ้องคดี)
๒.๑ สถานะหรือฐานะของคู่ความ
๒.๒ กรณีต้องปฏิบัติก่อนยื่นฟ้อง
๒.๓ พิจารณาเขตอำนาจศาลที่จะฟ้อง
๒.๔ รายละเอียดเกี่ยวกับโจทก์จำเลยที่ต้องมีในคำฟ้อง
๒.๕ การโต้แย้งสิทธิ
๒.๖ อายุความ
๒.๗ ทุนทรัพย์ในคดีแพ่ง
๒.๘ คำขอบังคับในคดีแพ่ง
๒.๙ เอกสารที่แนบมาพร้อมคำฟ้อง
๓. การร่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
๓.๑ ขั้นตอนการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
๓.๒ ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
๔. การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
๔.๑ ข้อควรจำในการร่างคำฟ้อง
๔.๒ วิธีร่างคำฟ้องในคดีแพ่งให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๕. การร่างคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท
๕.๑ ศาลที่จะยื่นคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาท
๕.๒ การร่างคำร้องขอสำหรับคดีไม่มีข้อพิพาท
๕.๓ การยื่นคำร้องอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาล
๕.๔ วิธีดำเนินการในคดีไม่มีข้อพิพาท
๖. การเตรียมคดีอาญา
๖.๑ ผู้เสียหาย
๖.๒ เขตอำนาจศาล
๖.๓ อายุความ
๖.๔ การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด
๖.๕ สถานที่เกิดเหตุ
๖.๖ บุคคลและสิ่งของ
๗. การร่างคำฟ้องคดีอาญา
๗.๑ หลักเกณฑ์การเขียนบรรยายคำฟ้องคดีอาญา
๗.๒ หลักเกณฑ์การเขียนคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา
๗.๓ หลักเกณฑ์การเขียนคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีอาญา คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องคดีอาญาและคำร้องขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑
๗.๔ ตัวอย่างคำฟ้องคดีอาญา
๘. การร่างคำให้การจำเลยในคดีแพ่ง
๘.๑ หลักเกณฑ์ในการร่างคำให้การในคดีแพ่ง
๘.๒ ตัวอย่างคำให้การจำเลยคดีแพ่ง
๙. การร่างคำให้การจำเลยในคดีอาญา
๙.๑ กรณีที่จำเลยปฏิเสธลอยหรือปฏิเสธเด็ดขาด
๙.๒ คำให้การภาคเสธหรือรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วน
๙.๓ คำให้การรับสารภาพ
๙.๔ คำให้การในข้อกฎหมาย
๑๐. การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
๑๐.๑ หลักเกณฑ์การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง
๑๐.๒ หลักเกณฑ์การร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง ที่ใช้แบบพิมพ์ศาล
๑๐.๓ ตารางเลขมาตราที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง คำขอ คำแถลง
๑๑. ขั้นตอนก่อนฟ้องจนถึงการออกหมายบังคับคดี (๑), (๒)
๑๒. การถามพยาน
๑๒.๑ หลักเกณฑ์การถามพยาน ๕ ลักษณะ
๑๒.๒ การอ้างว่าคำเบิกความของพยานอีกฝ่ายหนึ่งไม่ควรเชื่อฟัง
๑๓. คำแถลงการณ์
๑๓.๑ คำแถลงการณ์ในคดีแพ่ง
๑๓.๒ คำแถลงการณ์ในคดีอาญา
๑๓.๓ คำแถลงการณ์ในศาลสูง
๑๓.๔ การแถลงการณ์เปิดคดี
๑๓.๕ การแถลงการณ์ปิดคดี
๑๓.๖ ตัวอย่างคำแถลงการณ์ปิดคดี
๑๔. การจัดทำสัญญา
๑๔.๑ สัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
๑๔.๒ สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือ
๑๔.๓ สัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๔.๔ หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญา
๑๔.๕ ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย
๑๕. อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๕.๑ วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ (มาตรา ๗)
๑๕.๒ อำนาจหน้าที่ของสภาทนายความ (มาตรา ๘)
๑๕.๓ การจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (มาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕)
๑๖. มรรยาททนายความ
๑๖.๑ โทษผิดมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๖.๒ ความผิดเกี่ยวกับมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๗. คณะกรรมการมรรยาททนายความและวิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗.๑ คณะกรรมการมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗.๒ วิธีพิจารณาคดีมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗.๓ โทษผิดมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗.๔ การลงโทษตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๗.๕ การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๖

๑๘. พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๙. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙
๒๐. ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒๑. พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๒. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๐๗
๒๓. ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๔. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๖. พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๗. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒๘. คำพิพากษาศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๗ และ ๑๕๘ (เพิ่มเติม)
บรรณานุกรม