Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖)

฿ 171.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 20.5 × 14.5 cm
ผู้เขียน

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605383

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

424

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786162605383 หมวดหมู่: , Product ID: 73553

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
🍧 รหัสสินค้า: 9786162605383

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍡พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๑
การจัดตั้งและเขตอำนาจศาลปกครอง
หมวด ๒
ตุลาการศาลปกครอง
หมวด ๓
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
หมวด ๔
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
หมวด ๕
สำนักงานศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล
🍡ภาคผนวก ระเบียบ และ ประกาศที่สำคัญบางส่วนของศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง
🍡พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
🍡พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หมวด ๑
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หมวด ๒
คำสั่งทางปกครอง
หมวด ๒/๑
การบังคับทางปกครอง
หมวด ๓
ระยะเวลาและอายุความ
หมวด ๔
การแจ้ง
หมวด ๕
คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
บทเฉพาะกาล
🍡พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หมวด ๒
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย
หมวด ๓
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หมวด ๔
เอกสารประวัติศาสตร์
หมวด ๕
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
หมวด ๖
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
🍡พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒