Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รวมกฎหมายคดีค้ามนุษย์

Original price was: ฿ 329.00.Current price is: ฿ 312.55.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 610 กรัม
ขนาด 21.1 × 14.4 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

เอกดนัย เตชะจงจินตนา

รหัสสินค้า

9786165936668

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

494

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2565

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786165936668 หมวดหมู่: Product ID: 68863

คำอธิบาย

🍧 ผู้เขียน: เอกดนัย เตชะจงจินตนา
🍧 รหัสสินค้า: 9786165936668

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥭พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
🥭พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
🥥ผนวก ๑
– ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายที่ศาลทหารตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ตารางอัตราเงินรางวัลทนายที่ศาลทหารตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยฯ
– ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นแก่บุคคลในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
– ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยอัยการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๙
– ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร พ.ศ. ๒๕๖๐
– แนวทางปฏิบัติในการเสนอปัญหาให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีใดเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
– คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
– ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
– ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญา ในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
– ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการบันทึกคำเบิกความพยานในคดีอาญาโดยใช้วิธีการบันทึกลงในวัสดุ ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและเสียง พ.ศ. ๒๕๖๔
– ฯลฯ
🥥ผนวก ๒
– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙
– พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
🥥ผนวก ๓
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๐
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๑๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๖ และลักษณะ ๖ การอุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๗ การบังคับตามคำพิพากษา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๔/๑
มาตรา ๑๕๘
มาตรา ๑๗๓ และมาตรา ๑๙๘
มาตรา ๒๔๕
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๖
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
มาตรา ๑๒๔ และมาตรา ๑๒๕
มาตรา ๑๒๗
มาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๕๓
มาตรา ๑๗๘ และมาตรา ๑๘๐
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๗๗
มาตรา ๑๘๓
พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๗
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑

🍠ดรรชนีอนุบัญญัติเรียงตามตัวอักษร