Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

฿ 285.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ยืนหยัด ใจสมุทร

รหัสสินค้า

9789742039073

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

286

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2566

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า: 9789742039073 หมวดหมู่: , Product ID: 82305

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: ยืนหยัด ใจสมุทร
🍧 รหัสสินค้า: 9789742039073

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
อารัมภบท
มาตรา ๑
ถึง มาตรา ๓ หลักทั่วไป
มาตรา ๔
บทนิยามศัพท์ 
มาตรา ๕
การแจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคล
มาตรา ๖
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติ
มาตรา ๗
ความจำเป็นของรัฐที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดิน
มาตรา ๘
และ มาตรา ๙ องค์ประกอบของพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐
การตราพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่
มาตรา ๑๑
การเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒
การเข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๑๓
ระยะเวลาการเริ่มต้นเข้าสำรวจ
มาตรา ๑๔
การเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจ
มาตรา ๑๕
การรังวัดที่ดิน
มาตรา ๑๖
การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินในแนวเขตเวนคืน
มาตรา ๑๗
การใช้ที่ดินของรัฐ
มาตรา ๑๘
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่หน่วยงานของรัฐอื่นเวนคืนมา
มาตรา ๑๙
คณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน
มาตรา ๒๐
หลักเกณฑ์การกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน
มาตรา ๒๑
ตาม พ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๒๑
ระยะเวลากำหนดราคาเบื้องต้น ตาม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๒
ผลพลอยได้และผลพลอยเสียจากการถูกเวนคืน
มาตรา ๒๓
กรณีห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนสำหรับราคาที่ดินที่สูงขึ้น
มาตรา ๒๔
กรณีซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร
มาตรา ๒๕
และ มาตรา ๒๖ การเจรจาตกลงซื้อขายและการดำเนินการซื้อขาย
มาตรา ๒๗
การยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีเงินได้
มาตรา ๒๘
การตราพระราชบัญญัติเวนคืนและประกาศเข้าครอบครองก่อนเวนคืน
มาตรา ๒๙
และ มาตรา ๓๐ รายละเอียดพระราชบัญญัติเวนคืน
มาตรา ๓๑
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืน
มาตรา ๓๒
การเวนคืนที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง
มาตรา ๓๓
การขอให้เวนคืนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือ
มาตรา ๓๔
การร้องขอให้จัดซื้อที่ดินส่วนเหลือน้อยกว่า ๒๕ ตารางวา
มาตรา ๓๕
การเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อนำไปชดเชย
มาตรา ๓๖
การเผยแพร่ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๓๗
เงินค่าทดแทนที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา ๓๘
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเงินค่าทดแทน
มาตรา ๓๙
หน้าที่รื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๔๐
บุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทน
มาตรา ๔๑
เงินทดแทนเกี่ยวกับการเช่า
มาตรา ๔๒
สิทธิที่จะได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๔๐ (๕)
มาตรา ๔๓
จำนอง บุริมสิทธิ ทรัพยสิทธิ
มาตรา ๔๔
การเก็บรักษาทรัพย์สินจากการรื้อถอน
มาตรา ๔๕
การจ่ายเงินค่าทดแทน
มาตรา ๔๖
การวางเงินค่าทดแทน
มาตรา ๔๗
ดอกเบี้ยกรณีจ่ายเงินค่าทดแทนไม่ทันกำหนด
มาตรา ๔๘
เงินค่าทดแทนตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา ๔๙
การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
มาตรา ๕๐
การฟ้องคดีต่อศาล
มาตรา ๕๑
ระยะเวลาการใช้ประโยชน์
มาตรา ๕๒
กรณีไม่คืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท
มาตรา ๕๓
หลักเกณฑ์การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน
มาตรา ๕๔
หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าทดแทน
มาตรา ๕๕
กระบวนการพิจารณาคืนที่ดิน
มาตรา ๕๖
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
มาตรา ๕๗
สิทธิขอคืนที่ดินเป็นสิทธิเฉพาะตัว
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๒๙/๒๕๕๖
มาตรา ๕๘
การซื้อขายที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๕๙
อำนาจดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๐
และ มาตรา ๖๑ การกำหนดราคากลางอสังหาริมทรัพย์
มาตรา ๖๒
การแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน
มาตรา ๖๓
กรณีที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
มาตรา ๖๔
บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘ บทเฉพาะกาล
หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ
แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชล พ.ศ. ๒๕๔๐