Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๖)

฿ 152.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 20.5 × 14.4 cm
ผู้รวบรวม

คณะวิชาการ The Justice Group

รหัสสินค้า

9786162605369

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

316

พิมพ์ครั้งที่

1 : 2566

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786162605369 หมวดหมู่: , Product ID: 58697

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้รวบรวม: คณะวิชาการ The Justice Group
📌 รหัสสินค้า:
9786162605369

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍁 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
หมวด ๓
การกำหนดสิทธิในที่ดิน
หมวด ๔
การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
หมวด ๕
การรังวัดที่ดิน
หมวด ๖
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
หมวด ๗
การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา
หมวด ๘
การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว
หมวด ๙
การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท
หมวด ๑๐
การค้าที่ดิน
หมวด ๑๑
ค่าธรรมเนียม
หมวด ๑๒
บทกำหนดโทษ
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ลักษณะ ๓
ทรัพย์

🍁 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
หมวด ๒
แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์
หมวด ๓
กรรมสิทธิ์รวม

ลักษณะ ๓ ครอบครอง
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม
ลักษณะ ๕ อาศัย
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
🍁 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
หมวด ๑
คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หมวด ๒ การเช่านา
หมวด ๓ การเช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น
หมวด ๔ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑ คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๒
การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
หมวด ๓
การดำเนินการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๔
การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
หมวด ๕
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
หมวด ๖
บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวด ๒ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
หมวด ๓
สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๔
บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

หมวด ๕ การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๖ การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๗ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
หมวด ๘ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑
คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

หมวด ๒ สำนักงานจัดรูปที่ดิน
หมวด ๓ การจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม
หมวด ๔ การจัดรูปที่ดิน
หมวด ๕ กองทุนจัดรูปที่ดิน
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
🍁 พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

📌การแก้ไข:
๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการแก้ไขจำนวน ๓ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๑, มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๐
๒. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการแก้ไขในมาตรา ๑๐๔ เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีโอนสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ และยกเลิกมาตรา ๑๐๕, ๑๐๕ ทวิ, ๑๐๕ ตรี, ๑๐๕ จัตวา, ๑๐๕ เบญจ, ๑๐๕ ฉ, ๑๐๕ สัตต และมาตรา ๑๐๕ อัฎฐ

**พิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒**