Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำร้อง คำขอ คำแถลง และคำบอกกล่าว

Original price was: ฿ 320.00.Current price is: ฿ 304.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 25.5 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้รวบรวม

จรัส กาญจนขจิต

รหัสสินค้า

9786162605659

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

288

พิมพ์ครั้งที่

กันยายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162605659 หมวดหมู่: , Product ID: 81095

คำอธิบาย

🍧ผู้รวบรวม: จรัส กาญจนขจิต
🍧รหัสสินค้า: 9786162605659

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
• คำร้อง คำขอ คำแถลง และคำบอกกล่าว (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)
• คำร้องขอโอนคดี ตาม ป.วิ.พ. ม. ๖
• คำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ตาม ป.วิ.พ. ม. ๗ (๔)
• คำร้องขอให้โอนคดีไปยังศาลอื่น ตาม ป.วิ.พ. ม. ๘
• คำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์งดพิจารณาคดีไว้ก่อน ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙
• คำร้องขอดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่น ที่มิใช่ศาลที่มีเขตศาลเหนือคดี ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๐
• คำร้องคัดค้านผู้พิพากษา ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๓ (๒)
• คำร้องขอให้ศาลซึ่งมีอำนาจในเขตสลักหลังหมาย ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๕ (๒)
• คำร้องขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๐ ทวิ
• คำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพิพาทก่อนฟ้อง ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๐ ตรี
• คำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๓
• คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมาย ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๔
• คำแถลงคัดค้านคำสั่งศาล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๖
• คำร้องคัดค้านการพิจารณาที่ผิดระเบียน ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๗
• คำร้องขอให้พิจารณาคดีรวมกัน ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๘
• คำร้องขอให้แยกข้อหาออกพิจารณาต่างหาก ตาม ป.วิ.พ. ม. ๒๙
• คำแถลงขอให้พิจารณาโดยไม่เปิดเผย ตาม ป.วิ.พ. ม. ๓๖ (๒)
• คำร้องขอเลื่อนคดี รอผลคดีอาญา ตาม ป.วิ.พ. ม. ๓๙
• คำร้องขอเลื่อนคดีด้วยเหตุจำเป็นตาม ตาม ป.วิ.พ. ม. ๔๐
• คำขอให้ศาลตั้งแพทย์ไปตรวจผู้ขอเลื่อนคดี ตาม ป.วิ.พ. ม. ๔๑
• คำร้องขอให้เรียกทายาทเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะตาม ตาม ป.วิ.พ. ม. ๔๒, ม. ๔๓
• คำร้องขอแจ้งให้ศาลทราบถึงการเป็นผู้อนุบาลคนใหม่ของคู่ความ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๔๕
• คำร้องขอคัดสำเนาหรือขอให้จ่าศาลคัดสำเนาและรับรองเอกสาร ตาม ป.วิ.พ. ม. ๕๔
• คำร้องสอด ป.วิ.พ. ม. ๕๗ (๑)
• คำร้องสอด ป.วิ.พ. ม. ๕๗ (๒)
• คำร้องให้ศาลเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดี ตาม ป.วิ.พ. ม. ๕๗ (๓)
• คำร้องขอถอนตนจากการเป็นทนายความ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๖๕
• คำร้องขอให้ศาลสอบสวนถึงอำนาจผู้แทนนิติบุคคล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๖๖
• คำแถลงขอให้ศาลสั่งปิดหมายและสำเนาคำฟ้อง ตาม ป.วิ.พ. ม. ๗๙
• คำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ให้ตัวแทนจำเลย ตาม ป.วิ.พ. ม. ๘๓ ทวิ
• คำแถลงยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม ตาม ป.วิ.พ. ม. ๘๘ วรรค ๑, วรรค ๒
• คำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม ตาม ป.วิ.พ. ม. ๘๘ วรรค ๓
• คำร้องขอส่งเอกสารต่อศาล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙๐
• คำร้องของดยื่นสำเนาเอกสารและขอยื่นต้นฉบับต่อศาล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙๐
• คำร้องขอให้มีคำสั่งเรียกเอกสารจากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙๐ วรรค ๕, ม. ๑๒๓
• คำขอให้ส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙๙
• คำร้องขอเผชิญสืบพยานบุคคล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๙๙
• คำร้องขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๐๑
• คำขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๐๖
• คำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๒๐/๑
• คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งออกหมายเรียกเอกสาร ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๒๓
• คำแถลงขอวางเงินต่อศาล ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๓๕
• คำแถลงขอให้ศาลพิพากษาตามข้อตกลง ประนีประนอมยอมความ ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๓๘
• คำร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษา ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๔๓
• คำขอให้ศาลออกใบสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ตาม ป.วิ.พ. ม. ๑๔๗
ฯลฯ