Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

฿ 712.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1510 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

รหัสสินค้า

9786163023032

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

812

พิมพ์ครั้งที่

14 : พฤษภาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786163023032 หมวดหมู่: , Product ID: 24437

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍧 ผู้เขียน: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
🍧 รหัสสินค้า: 9786163023032

 

🍔 บทคัดย่อ/สารบัญ
🥑 1. กฎหมายแรงงาน
1.1 ความเบื้องต้น
1.2 ความหมายของกฎหมายแรงงาน
1.3 ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน
1.4 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน
1.5 วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานของไทย
1.6 กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานฉบับสำคัญของไทย
🥑 2. สัญญาจ้างแรงงาน
2.1 แนวความคิดและความหมายของจ้างแรงงาน
2.2 ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
2.3 ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน
2.4 ตัวอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นจ้างแรงงาน
2.5 เปรียบเทียบสัญญาจ้างทำของ
2.6 เปรียบเทียบสัญญาตัวแทน
🥑 3. รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน
3.1 รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน
3.2 ควรทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือ
3.3 ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการจ้าง
3.4 ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
3.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน
🥑 4. นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง
4.1 นายจ้าง
4.2 บุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง
4.3 ลูกจ้าง
🥑 5. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
5.1 ความเป็นมาของการเรียกหรือรับหลักประกัน
5.2 ประเภทของการประกัน
5.3 ข้อห้ามเรียกหรือรับหลักประกัน
5.4 ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้
5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
5.6 ความรับผิดและการคืนหลักประกัน
5.7 เขตอำนาจศาล
5.8 อายุความฟ้องให้รับผิดตามหลักประกันการทำงาน
🥑 6. จ้างทดลองงาน
6.1 ความหมาย
6.2 เงื่อนไขและระยะเวลาทดลองงาน
6.3 การคุ้มครองตามกฎหมาย
🥑 7. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7.1 สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง
7.2 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง
7.3 อายุความฟ้องเรียกร้องสิทธิตามสัญญาจ้าง
🥑 8. การใช้แรงงานหญิง
8.1 งานที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำ
8.2 กำหนดเวลาที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงาน
8.3 การให้ความคุ้มครองลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์
8.4 การคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างลูกจ้างหญิงกับลูกจ้างชาย
8.5 การคุ้มครองลูกจ้างหญิงจากการถูกล่วงเกินทางเพศ
🥑 9. การใช้แรงงานเด็ก
9.1 ห้ามรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง
9.2 การรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง
9.3 เวลาทำงานและเวลาพักของลูกจ้างหนุ่มสาว
9
.4 ลักษณะงานและสถานที่ที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหนุ่มสาวทำ
9.5 การคุ้มครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหนุ่มสาว
9.6 ลูกจ้างหนุ่มสาวมีสิทธิลาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงาน
🥑 10. เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
10.1 เวลาทำงานปกติ
10.2 เวลาพักระหว่างการทำงาน
🥑 11. วัดหยุดและวันลา
11.1 วันหยุด
11.2 วันลา
🥑 12. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
12.1 ค่าจ้าง
12.2 ค่าล่วงเวลา
12.3 ค่าทำงานในวันหยุด
12.4 การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
🥑 13. เงินทดแทน
13.1 แนวความคิดและกฎหมาย
13.2 ขอบเขตของกฎหมาย
13.3 กรณีที่ให้ความคุ้มครอง
13.4 กองทุนเงินทดแทนและเงินสมทบ
13.5 หน้าที่นายจ้าง
13.6 เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับ
13.7 ข้อยกเว้น ไม่จ่ายเงินทดแทน
13.8 การคุ้มครองเงินทดแทน
13.9 การขอรับเงินทดแทนและการพิจารณาวินิจฉัย
🥑 14. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
14.1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
14.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
🥑 15. คณะกรรมการลูกจ้าง
15.1 แนวความคิดเกี่ยวกับคณะกรรมการลูกจ้าง
15.2 หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง
15.3 จำนวนกรรมการลูกจ้าง
15.4 วิธีการจัดตั้งกรรมการลูกจ้าง
15.5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง
15.6 วาระและการพ้นจากตำแหน่ง
15.7 สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง
15.8 การคุ้มครองกรรมการลูกจ้าง
🥑 16. สหภาพแรงงาน
16.1 แนวความคิดและความหมายของสหภาพแรงงาน
16.2 ประเภทของสหภาพแรงงาน
16.3 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
16.4 สมาชิกสหภาพแรงงาน
16.5 สิทธิและหน้าที่ของสหภาพแรงงาน
16.6 การควบและการเลิกสหภาพแรงงาน
16.7 สหพันธ์แรงงานและสภาองค์การลูกจ้าง
🥑 17. วินัยและการลงโทษทางวินัย
17.1 ความหมายและวัตถุประสงค์
17.2 ผู้มีอำนาจกำหนดวินัย
17.3 วินัยและการลงโทษมีอยู่ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
17.4 ประเภทของวินัย
17.5 ขอบเขตของวินัย
17.6 วินัยที่ดี
17.7 สาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย
17.8 โทษทางวินัย
17.9 ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
🥑 18. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
18.1 หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า
18.2 ข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
18.3 ดอกเบี้ย และตกลงสละสิทธิและอายุความ
🥑 19. ค่าชดเชย
19.1 ความหมาย
19.2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย
19.3 ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
19.4 อัตราค่าชดเชย
19.5 การตกลงยกเว้นหรือสละสิทธิเรียกค่าชดเชย ดอกเบี้ย และอายุความ
🥑 20. ค่าชดเชยพิเศษ
20.1 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบการ
20.2 ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีแทนลูกจ้าง
20.3 อายุความฟ้องเรียกค่าชดเชยพิเศษ
🥑 21. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
21.1 แนวความคิด
21.2 หลักเกณฑ์เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
21.3 กรณีถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
21.4 กรณีไม่ถือว่าเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
21.5 เลิกจ้างเป็นธรรมทั้งในทางเนื้อหาและวิธีพิจารณา
21.6 ผลของการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
21.7 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
🥑 22. การกระทำอันไม่เป็นธรรม
22.1 ความหมาย
22.2 หลักเกณฑ์การกระทำอันไม่เป็นธรรม
22.3 ผลของการกระทำอันไม่เป็นธรรม
🥑 23. พนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน
23.1 พนักงานตรวจแรงงาน
23.2 อำนาจหน้าที่พนักงานตรวจแรงงาน
23.3 การดำเนินคดีชั้นพนักงานตรวจแรงงาน
23.4 การฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในชั้นศาลแรงงาน
🥑 24. ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน
24.1 ศาลแรงงาน
24.2 เขตอำนาจศาล
24.3 ผู้พิพากษาในศาลแรงงาน
24.4 องค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน
24.5 แนวความคิดพื้นฐานในการดำเนินคดีแรงงาน
24.6 คดีแรงงาน
24.7 การฟ้องคดีแรงงาน
24.8 วันนัดพิจารณา
24.9 คำให้การและฟ้องแย้ง
24.10 การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบ
24.11 การยื่นบัญชีระบุพยานและการสืบพยาน
24.12 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง
24.13 อุทธรณ์และฎีกา
บรรณานุกรม

📌การแก้ไข: มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2566 ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 23/1 ในเรื่องการทำงานนอกสถานประกอบกิจการหรือนอกสำนักงานของนายจ้าง และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น