Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป

฿ 266.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 770 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์

รหัสสินค้า

9786164041141

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

370

พิมพ์ครั้งที่

4 : มีนาคม 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164041141 หมวดหมู่: , Product ID: 4538

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥕ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
🥕รหัสสินค้า:
9786164041141

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑ บทนำ

๑. ความหมายของ “หนี้”
๒. ประเภทของหนี้
๓. ลักษณะความผูกพันของลูกหนี้
๔. ลักษณะของสิทธิทางหนี้
๕. ความแตกต่างระหว่างสิทธิทางหนี้และทรัพยสิทธิ
๖. รากฐานความสัมพันธ์ทางหนี้ : การใช้สิทธิโดยสุจริต
บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
๑. กรณีทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้เป็นทรัพย์ที่ไม่แน่นอน

๒. กรณีหนี้เงิน
๓. กรณีการอันพึงชำระหนี้มีหลายอย่าง
บทที่ ๓ หลักความรับผิดของลูกหนี้
๑. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้
๒. หลักการผิดนัดของลูกหนี้
๓. หลักความรับผิดของลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้
๔. หลักการบังคับชำระหนี้

บทที่ ๔ หลักการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัย
๑. ความหมายของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย

๒. การพิจารณาลักษณะการพ้นวิสัยตามวัตถุแห่งหนี้
๓. ผลตามกฎหมายเมื่อการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
บทที่ ๕ หลักการคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้
๑. หลักการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

๒. หลักการเพิกถอนการฉ้อฉล
๓. หลักของสิทธิยึดหน่วง

บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ และการช่วงทรัพย์
๑. การรับช่วงสิทธิ

๒. การช่วงทรัพย์
บทที่ ๗ การโอนสิทธิเรียกร้อง
๑. ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง

๒. ประเภทของสิทธิเรียกร้อง
๓. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
๔. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
๑. หนี้ที่แบ่งกันชำระหนี้ได้

๒. หนี้ร่วม
๓. หนี้ที่แบ่งกันชำระไม่ได้
บทที่ ๙ ความระงับแห่งหนี้
๑. หลัก : การชำระหนี้

๒. ข้อยกเว้น : การระงับหนี้ในกรณีอื่นที่ไม่มีการชำระหนี้ของลูกหนี้
บทที่ ๑๐ นิติกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
๑. หลักการชำระหนี้โดยบุคคลภายนอก

๒. ประเภทของสัญญาที่บุคคลภายนอกตกลงเข้าชำระหนี้ของลูกหนี้
๓. สิทธิของบุคคลภายนอกในการเรียกคืนจากลูกหนี้ภายหลังที่บุคคลภายนอกชำระหนี้แล้ว
บทที่ ๑๑ บุริมสิทธิ
๑. ความหมายของบุริมสิทธิ

๒. ลักษณะของบุริมสิทธิ
๓. ประเภทของบุริมสิทธิ
๔. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
๕. ผลแห่งบุริมสิทธิ
บรรณานุกรม
ดัชนีคำ
ดัชนีแผนภูมิ