Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายสวัสดิการสังคมฝรั่งเศส : แนวคิดและสาระสำคัญว่าด้วยการประกันสังคมและสวัสดิการสังคม

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 560 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

รหัสสินค้า

9786164884182

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

280

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2566

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786164884182 หมวดหมู่: , Product ID: 83189

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
🍨 รหัสสินค้า: 9786164884182

🍨 สารบัญ
สารบัญรูปภาพ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
สารบัญอักษรย่อภาษาฝรั่งเศส
สารบัญอักษรย่อภาษาอังกฤษ

ส่วนที่หนึ่ง : ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยกฎหมายสวัสดิการสังคมฝรั่งเศส
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคมฝรั่งเศส
1. ความสำคัญของสวัสดิการสังคม
2. แนวคิดสำคัญของการจัดสวัสดิการสังคม
3. พัฒนาการสวัสดิการสังคมฝรั่งเศสและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 ภาพรวมการจัดสวัสดิการสังคมฝรั่งเศส
1. หลักการพื้นฐานและลักษณะของสวัสดิการสังคม

2. รูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคม
3. กฎหมายหลักที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
4. หน่วยงานที่มีภารกิจจัดสวัสดิการสังคม
5. แหล่งที่มาของเงินในการจัดสวัสดิการสังคม
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ
ส่วนที่สอง : การประกันสังคมในฐานะเครื่องมือหลักของการจัดสวัสดิการสังคม
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 3 ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยการประกันสังคม
1. แนวคิดว่าด้วยการประกันสังคม

2. ลักษณะสำคัญของการประกันสังคมและกฎหมายประกันสังคม
3. องค์ประกอบพื้นฐานของการบริหารจัดการประกันสังคมรูปแบบทั่วไป
บทที่ 4 โครงสร้างระบบประกันสังคมตามกลุ่มอาชีพของผู้ประกันตน
1. ความมุ่งหมายเริ่มแรกใน ค.ศ. 1945

2. ประเภทของประกันสังคมตามกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน
บทที่ 5 การให้ความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมรูปแบบทั่วไป
1. การคุ้มครองทางสุขภาพ

2. การคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน
3. การคุ้มครองกรณีชราภาพ
4. การคุ้มครองสำหรับครอบครัว
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ
ส่วนที่สาม : การช่วยเหลือและบริการทางสังคมในฐานะเครื่องมือเสริมของการจัดสวัสดิการสังคม
ข้อความเบื้องต้น
ส่วนย่อยที่หนึ่ง : การจัดสวัสดิการสังคมตามประเภทบริการพื้นฐาน
บทที่ 6 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมพื้นฐานเพื่อการมีชีวิต
1. สวัสดิการสังคมด้านสาธารณสุข

2. สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย
บทที่ 7 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาและพัฒนาชีวิต
1. สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา

2. สวัสดิการสังคมด้านการมีงานทำ
ส่วนย่อยที่สอง : การจัดสวัสดิการสังคมพื้นฐานให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีข้อจำกัด
บทที่ 8 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดทางอายุ
1. สวัสดิการสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน

2. สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 9 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับบุคคลที่มีข้อจำกัดในการพึ่งพิงตนเอง
1. สวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการ

2. สวัสดิการสังคมสำหรับผู้ยากไร้
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ
บรรณานุกรม
ดัชนี

🍨 สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่ 1 Otto von Bismarck (1815-1898)
รูปภาพที่ 2
William Beveridge (1879-1963)
รูปภาพที่ 3
Pierre Laroque (1907-1997)

🍨 สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
อัตราการส่งเงินสมทบหลักเข้าสู่ระบบประกันสังคมรูปแบบทั่วไป
ตารางที่ 2
ระยะเวลาขั้นต่ำในการส่งเงินสมทบเพื่อรับเงินบำนาญชราภาพแบบเต็มจำนวน (taux plein)

🍨 สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างระบบประกันสังคมฝรั่งเศส (ตามกลุ่มอาชีพของผู้ประกันตน)
แผนภาพที่ 2
สิทธิประโยชน์ของระบบประกันสังคม (รูปแบบทั่วไป)