Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 399.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 870 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

รหัสสินค้า

9786164883604

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

440

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤศจิกายน 2565

รหัสสินค้า: 9786164883604 หมวดหมู่: , Product ID: 71585

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
🍨 รหัสสินค้า: 9786164883604

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍧ส่วนที่หนึ่ง : ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศไทย
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

1. ความสำคัญและพัฒนาการของสวัสดิการสังคม
2. ความหมายของสวัสดิการสังคม
3. แนวคิดของสวัสดิการสังคม
4. รูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาการของสวัสดิการสังคมไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2
สาระสำคัญว่าด้วยกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศ
1. พันธกรณีระหว่างประเทศที่สำคัญที่มีผลผูกพันประเทศไทย
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับสวัสดิการสังคม
3. เหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมายกลางทางด้านสวัสดิการสังคม
4. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายกลาง
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ

 

🍧ส่วนที่สอง : การจัดสวัสดิการสังคมตามประเภทบริการขั้นพื้นฐาน
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 3 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านการศึกษาและการมีงานทำ
1. สวัสดิการสังคมด้านการศึกษา
2. สวัสดิการสังคมด้านการมีงานทำ
บทที่ 4 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมด้านบริการสาธารณสุขและด้านที่อยู่อาศัย
1. สวัสดิการสังคมด้านบริการสาธารณสุข
2. สวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ

 

🍧ส่วนที่สาม : การจัดสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีข้อจำกัด
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 5 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการ

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการ
2. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ
3. สิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ
บทที่ 6 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีและสถาบันครอบครัว

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสตรีและสถาบันครอบครัว
2. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการให้แก่สตรีและสถาบันครอบครัว
3. สิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรีและสถาบันครอบครัว
บทที่ 7 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กและเยาวชน
3. สวัสดิการและการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
บทที่ 8 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
3. สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 9 กฎหมายกับการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไร้ที่พึ่ง

1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง
2. องค์ประกอบพื้นฐานในการจัดสวัสดิการให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
3. การควบคุมการขอทาน
4. สวัสดิการและการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
บทสรุปและข้อสังเกตที่สำคัญ