Skip to content Skip to footer

งานวิชาการรำลึก
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งามสัมมนาออนไลน์
ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง

” #ทำแท้ง  #มุมมองหลากหลายมิติ  #อาญาห้าม  #สิทธิเสรีภาพ  #รัฐธรรมนูญ “

Leave a comment