Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

108 สัญญาธุรกิจ

฿ 475.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 830 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

อดุล ขาวละออ

รหัสสินค้า

9786163022493

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

372

พิมพ์ครั้งที่

7 : กันยายน 2565

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9786163022493 หมวดหมู่: , Product ID: 43660

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍮ผู้เขียน: อดุล ขาวละออ
🍮รหัสสินค้า: 9786163022493

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🪐สัญญาในการจัดหาที่ดิน อาคาร สถานที่
– สัญญาจองที่ดิน

– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (ตามเนื้อที่)
– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (เหมารวม)
– สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาซื้อขายกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– สัญญาเช่าที่ดิน
– สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง
– สัญญาเช่าอาคารโรงงาน
– สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
– สัญญาเช่าห้องชุด
– สัญญาเช่าสำนักงานในอาคาร
– สัญญาให้บริการสำหรับผู้เช่าสำนักงาน
– สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน
– สัญญาก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดิน
– บันทึกข้อตกลงเพื่อทำสัญญาโอนสิทธิการเช่า
– สัญญาโอนสิทธิการเช่า
– สัญญาเช่าช่วง
– หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
– หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่
🪐สัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่ง
– สัญญาว่าจ้างทำงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

– สัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
– สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

– สัญญาซื้อขายวัสดุและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
– สัญญารับเหมาก่อสร้าง
– สัญญาว่าจ้างตอกเสาเข็ม
– สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานประปาและสุขาภิบาล
– สัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบงานไฟฟ้า
– สัญญาว่าจ้างออกแบบตกแต่งภายใน
– สัญญาว่าจ้างปรับปรุงและตกแต่งสวนหย่อม
– หนังสือสัญญาจ้าง…
🪐สัญญาในการจัดหาทรัพย์สิน
– สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
– สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ
– สัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์
– สัญญาซื้อขายรถยนต์
– สัญญาซื้อขายลิฟท์
– สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
– สัญญาซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย
– สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
– สัญญาเช่ารถยนต์
– สัญญาเช่าเฟอร์นิเจอร์
– สัญญาเช่าต้นไม้ตกแต่งสถานที่
– สัญญาเช่าพื้นที่เก็บเอกสาร
🪐สัญญาในการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
– สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

– สัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
– สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
– สัญญาจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสภาพสวนหย่อม
🪐สัญญาในการดำเนินงานทางธุรกิจ
– สัญญาซื้อขายสินค้า

– สัญญาซื้อขายสินค้า
– สัญญาซื้อขายสินค้า
– สัญญาซื้อขายเงินผ่อน
– สัญญาเช่าซื้อ
– สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
– สัญญาตั้งตัวแทน
– สัญญาตั้งนายหน้า (ซื้อทรัพย์สิน)
– สัญญาตั้งนายหน้า (ขายทรัพย์สิน)
– สัญญาตั้งนายหน้า (ขายที่ดิน)
– สัญญาตัวแทนนายหน้า (ขายที่ดิน)
– สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร (นอกสถานที่)
– สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร (รับ-ส่งพนักงาน)

– สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
– หนังสือรับสภาพหนี้
– หนังสือทวงถามให้ชำระหนี้
– สัญญาจ้างติดตามหนี้
– สัญญาว่าจ้างทนายความ
– สัญญาจ้างว่าความ คดีแพ่ง
– สัญญาจ้างว่าความ คดีเช็ค
– สัญญาจ้างบังคับคดี
– สัญญาอนุญาโตตุลาการ
🪐สัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource)
– สัญญาตั้งตัวแทนค้าต่าง

– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 1)
– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 2)
– สัญญาจ้างขนส่งสินค้า (แบบที่ 3)
– สัญญาจ้างให้จัดเก็บหนี้การค้า
– สัญญาจ้างให้ติดตามหนี้
– สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่
– สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัย
– สัญญาจ้างทำบัญชี

– สัญญาให้บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน
– สัญญาให้บริการจัดทำค่าจ้าง
🪐สัญญาทางการเงิน
– ตั้งสัญญาใช้เงิน

– สัญญากู้ยืมเงิน
– สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจำนำ
– สัญญาขายลดเช็ค
– สัญญาค้ำประกัน
– สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
– สัญญาค้ำประกันมีวงเงิน
– สัญญาจำนำ
– สัญญาจำนำหุ้น
– ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง
– หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง
– หนังสือบอกเลิกสัญญากู้เงินและบอกกล่าวบังคับจำนอง

– สัญญาโอนหุ้น
🪐สัญญาในส่วนของพนักงาน
– สัญญาว่าจ้างทำงาน
– สัญญาว่าจ้างทำงาน (ทดลองงาน)
– สัญญาว่าจ้างทำงาน (มีกำหนดเวลา)
– สัญญาค้ำประกันการทำงาน
– หนังสือแจ้งยกเลิกค้ำประกันการทำงาน
– สัญญากู้ยืมเงินของพนักงาน
– สัญญากู้ยืมเงินสวัสดิการพนักงาน
– สัญญาเช่าร้านค้าขายอาหาร

– สัญญาจ้างตัดเครื่องแบบพนักงาน
– คำรับรองพนักงาน ทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
– คำรับรองพนักงาน การใช้บัตรเครดิต สำหรับนิติบุคคล
🪐หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอม
– หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีแพ่ง

– หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีอาญา
– หนังสือมอบอำนาจสละสิทธิดำเนินคดี

– หนังสือมอบอำนาจประกันตัวคดีอาญา
– หนังสือมอบอำนาจขอเลขผู้เสียภาษี
– หนังสือมอบอำนาจจดภาษีมูลค่าเพิ่ม
– หนังสือมอบอำนาจพบพนักงานประเมิน
– หนังสือมอบอำนาจ…
– หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
– หนังสือให้ความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

– หนังสือให้ความยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
– หนังสือให้ความยินยอมผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
– หนังสือมอบฉันทะประชุมบริษัท
🪐สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและความลับทางการค้า
– สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมบัญชี
– สัญญาจ้างแปลข้อความ
– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
– สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
– สัญญาให้สิทธิทางการค้าและบริการ แฟรนไชส์
– สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (เงินเดือนพนักงาน)
– สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างคู่สัญญา
– สัญญารักษาข้อมูลอันเป็นความลับ (Due Diligence)

ภาคผนวก
– บัญชีอัตราอากรแสตมป์