Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
สภาพปกไม่ค่อยสวย ปกมีรอยเล็กน้อย

฿ 342.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
บทที่ 2 บทบาทของอาชญากรรม
บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม
บทที่ 4 ประเภทของอาชญากร
บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม
บทที่ 6 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยากับการพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทที่ 7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม
บทที่ 8 บ่อเกิดอาชญากรรม
บทที่ 9 การป้องกันอาชญากรรม
ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา
บทที่ 10 ปรัชญาของการลงโทษ
บทที่ 11 แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ
บทที่ 12 โทษและวิธีการลงโทษ
บทที่ 13 วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ
บทที่ 14 ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย
บทที่ 15 การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
บทที่ 16 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
บทที่ 17 การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง
บทที่ 18 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท
บทที่ 19 การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
บทที่ 20 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ภาคผนวก

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า : 9786162699283
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวน : 460 หน้า
ขนาด : 21 x 14.50 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2563