Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น

฿ 190.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 410 g
ขนาด 25.9 × 18.6 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9789742038298 หมวดหมู่: , Product ID: 56044

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หลักการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
๓. ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
๗. อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
๘. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๙. อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
๑๐. อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา
บทที่ ๑ กำเนิดและแนวคิดทฤษฎีในการปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ ๒ การบริหารเทศบาล
บทที่ ๓ การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
บทที่ ๔ การบริหารราชการองค์การส่วนจังหวัด
บทที่ ๕ การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
บทที่ ๖ การบริหารราชการเมืองพัทยา
บทที่ ๗ การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทที่ ๘ การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรณานุกรม

รายละเอียด
รหัสสินค้า :
9789742038298
ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 410 กรัม
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ขนาด : 25.9 x 18.6 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 2 :
ตุลาคม พ.ศ. 2564