Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

แนวคำพิพากษาฎีกา: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

฿ 304.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 660 กรัม
ขนาด 26 × 18.2 เซนติเมตร
ผู้เรียบเรียง

โชต อัศวลาภสกุล

รหัสสินค้า

9786165982351

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

297

พิมพ์ครั้งที่

มกราคม 2566

มีสินค้าอยู่ 4

รหัสสินค้า: 9786165982351 หมวดหมู่: , Product ID: 75007

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เรียบเรียง: โชต อัศวลาภสกุล
🍨 รหัสสินค้า: 9786165982351

 

     หนังสือ “แนวคำพิพากษาฎีกา: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้” เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 1 ซื้อขาย ลักษณะ 2 แลกเปลี่ยน และลักษณะ 3 ให้ ตั้งแต่มาตรา  453 ถึงมาตรา 536 เฉพาะที่มีแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🥞 ซื้อขาย 🥞
🍁 หมวด 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
☉ ลักษณะของสัญญาซื้อขาย
☉ คำมั่นในการซื้อขาย
☉ แบบและหลักฐานการซื้อขาย
☉ ค่าฤชาธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์
🍁 หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
ส่วนที่ 1 การส่งมอบ
☉ การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขาย
☉ การส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวน
☉ อายุความฟ้องคดีเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวน
☉ สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินที่ขายจนกว่าจะได้รับชำระราคา
☉ การขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งผู้ขายได้ยึดหน่วงไว้

ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
☉ หลักเกณฑ์
☉ ข้อยกเว้น
☉ อายุความ
ส่วนที่ 3 ความรับผิดในการรอนสิทธิ
☉ หลักเกณฑ์
☉ ผู้ซื้อรู้ถึงสิทธิของผู้ก่อการรบกวนนั้นอยู่แล้ว
☉ การร้องสอด
☉ ทรัพย์สินหลุดไปจากผู้ซื้อหรือตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิ
☉ อายุความ
☉ กรณีที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ

ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
☉ ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิ
🍁 หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
☉ ผู้ซื้อต้องรับมอบทรัพย์สินที่ซื้อและใช้ราคา
☉ กำหนดราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย
☉ สิทธิของผู้ซื้อในการยึดหน่วงราคาที่ยังไม่ได้ชำระ
☉ เวลากำหนดใช้ราคา
🍁 หมวด 4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
ส่วนที่ 1 ขายฝาก
☉ ลักษณะของสัญญาขายฝาก
☉ การไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก
☉ กำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สิน
☉ การขยายกำหนดเวลาไถ่
☉ ผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สิน
☉ สินไถ่
☉ ค่าฤชาธรรมเนียม
☉ สภาพทรัพย์สินซึ่งไถ่เมื่อต้องส่งคืน
☉ ผู้ไถ่ย่อมได้รับคืนทรัพย์สินซึ่งไถ่โดยปลอดจากสิทธิใด ๆ
ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ
☉ ผู้ขายต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามตัวอย่างหรือตามคำพรรณนา
☉ อายุความสัญญาซื้อขายตามตัวอย่างหรือตามคำพรรณนา
☉ ลักษณะสัญญาซื้อขายเผื่อชอบ
☉ เหตุที่ทำให้การซื้อขายเป็นอันบริบูรณ์
ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด
☉ การขายทอดตลาดบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดเคาะไม้
☉ คำโฆษณาบอกขายซึ่งแถลงก่อนประเดิมการสู้ราคา
☉ ห้ามผู้ทอดตลาดหรือผู้ขายเข้าสู้ราคา
☉ ผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาสูงสุดไม่เพียงพอ
☉ ผู้สู้ราคาพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้
☉ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคา
ผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยไม่ใช้ราคา

🥞 แลกเปลี่ยน ให้ 🥞
🍁 แลกเปลี่ยน
☉ ลักษณะของสัญญาแลกเปลี่ยน
☉ การนำบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับในการแลกเปลี่ยน
🍁 ให้
☉ ลักษณะของสัญญาให้
☉ การให้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้
☉ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายต้องทำตามแบบ
☉ การให้หรือให้คำมั่นว่าจะให้ซึ่งทำตามแบบแล้ว
☉ การเรียกคืนทรัพย์สินที่ให้ซึ่งมีค่าภาระติดพัน
☉ ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ
☉ ผู้ให้ให้อภัยหรือเวลาล่วงพ้นทำให้ถอนคืนการให้ไม่ได้
☉ การส่งคืนทรัพย์สินตามบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้
☉ การให้อันจะถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้
☉ การให้อันจะให้เป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน