Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์

รหัสสินค้า

9786165813013

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

512

พิมพ์ครั้งที่

5 : กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์
📝 รหัสสินค้า: 9786165813013

 

📔 บทคัดย่อ/สารบัญ 📔
🔹 ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
บทที่ 2 บทบาทของอาชญากรรม
บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม
บทที่ 4 ประเภทของอาชญากร
บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม
บทที่ 6 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยากับการพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บทที่ 7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม
บทที่ 8 บ่อเกิดอาชญากรรม
บทที่ 9 การป้องกันอาชญากรรม
🔹 ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา
บทที่ 10 ปรัชญาของการลงโทษ
บทที่ 11 แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ
บทที่ 12 โทษและวิธีการลงโทษ
บทที่ 13 การปรับเป็นพินัย

บทที่ 14 วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ
บทที่ 15 ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย
บทที่ 16 การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน
บทที่ 17 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
บทที่ 18 การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง
บทที่ 19 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท
บทที่ 20 การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
บทที่ 21 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก
🔹 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
🔹 ภาคผนวก
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 : แก้ไขอายุเด็กตาม ป.อาญา มาตรา 73, 74, เพิ่มบทที่ 13 การปรับเป็นพินัย