Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักทฤษฎีพื้นฐาน -ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ อุทธรณ์ – ฎีกา คดีแพ่ง – คดีอาญา

฿ 655.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1440 g
ขนาด 26 × 18.7 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9786168314128

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

760

พิมพ์ครั้งที่

ปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 2

รหัสสินค้า: 9786168314128 หมวดหมู่: , Product ID: 25204

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍨 รหัสสินค้า: 9786168314128

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ ๑
การเรียงคำฟ้องอุทธรณ์ฎีกา

บทที่ ๒ การเรียงเนื้อหาในปัญหาข้อเท็จจริง
บทที่ ๓ การเรียงเนื้อหาในปัญหาข้อกฎหมาย
บทที่ ๔ การยื่นอุทธรณ์ ฎีกาและการแก้อุทธรณ์ ฎีกา
บทที่ ๕ การเรียงคำแก้อุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง
บทที่ ๖ การเรียงคำแก้อุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา
บทที่ ๗ การแถลงการณ์ด้วยวาจา
๗.๑ การแถลงการณ์ด้วยวาจาคดีอาญาในศาลชั้นต้น

๗.๒ การแถลงการณ์ด้วยวาจาคดีแพ่งในศาลชั้นต้น
๗.๓ การแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลสูง
บทที่ ๘ การแถลงการณ์ด้วยลายลักษณ์อักษร
๘.๑ หลักการเขียนแถลงการณ์ด้วยลายลักษณ์อักษร

๘.๒ วิธีการเขียนคำแถลงการณ์
บทที่ ๙ หลักเกณฑ์การตรวจข้อกฎหมายก่อนยื่นอุทธรณ์ฎีกา คดีแพ่ง
๙.๑ สิทธิในการอุทธรณ์ (มาตรา ๒๒๓) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์

๙.๒ คดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง (มาตรา ๒๒๔)
๙.๓ อุทธรณ์ต้องชัดแจ้งและว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น (มาตรา ๒๒๕)

๙.๔ คำสั่งระหว่างพิจารณา (มาตรา ๒๒๖-๒๒๘)
๙.๕ การยื่นอุทธณ์ (มาตรา ๒๒๙)
๙.๖ การขอให้อธิบดีผู้พิพากษาทบทวนคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๐ วรรคสาม)
๙.๗ การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๔, ๒๓๖)
๙.๘ การทุเลาการบังคับ (มาตรา ๒๓๑)
๙.๙ คำแก้อุทธรณ์ (มาตรา ๒๓๗)
๙.๑๐ คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด (มาตรา ๒๔๔/๑)

บทที่ ๑๐ หลักเกณฑ์การตรวจข้อกฎหมายก่อนยื่นอุทธรณ์ฎีกา คดีอาญา
๑๐.๑ อุทธรณ์ (มาตรา ๑๙๓)

๑๐.๒ คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา ๑๙๓ ทวิ)
๑๐.๓ การรับรองอุทธรณ์ (มาตรา ๑๙๓ ตรี)
๑๐.๔ ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้ (มาตรา ๑๙๕)
๑๐.๕ คำสั่งระหว่างพิจารณา (มาตรา ๑๙๖)
๑๐.๖ กำหนดเวลาอุทธรณ์ (มาตรา ๑๙๘)
๑๐.๗ การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (มาตรา ๑๙๘ ทวิ)
๑๐.๘ การส่งสำเนาอุทธรณ์ (มาตรา ๒๐๐, ๒๐๑)
๑๐.๙ การถอนอุทธรณ์ (ฎีกา) (มาตรา ๒๐๒)
๑๐.๑๐ การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ (มาตรา ๒๐๓-๒๐๗)
๑๐.๑๑ ฎีกา (มาตรา ๒๑๖)
๑๐.๑๒ คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา ๒๑๘)
๑๐.๑๓ คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑๙
๑๐.๑๔ คดีต้องห้ามฎีกาตามมาตรา ๒๒๐
๑๐.๑๕ คดีต้องห้ามฎีกาวิธีการเพื่อความปลอดภัย (มาตรา ๒๑๙ ทวิ)
๑๐.๑๖ คดีต้องห้ามฎีกาเกี่ยวกับโทษกักขัง (มาตรา ๒๑๙ ตรี)
๑๐.๑๗ การรับรองฎีกา (มาตรา ๒๒๑)
๑๐.๑๘ การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (มาตรา ๒๒๔)
๑๐.๑๙ การนำวิธีพิจารณาในศาลอุทธรณ์มาใช้ในศาลฎีกา (มาตรา ๒๒๕)

บทที่ ๑๑ แนวทางการเตรียมข้อเท็จจริงคดีอาญา
บทที่ ๑๒ แนวทางการเตรียมข้อเท็จจริงคดีแพ่ง
บทที่ ๑๓ ข้อควรศึกษาก่อนยื่นอุทธรณ์ฎีกาคดีอาญา
บทที่ ๑๔ ข้อควรศึกษาก่อนยื่นอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่ง
ภาคผนวก
๑. ตัวอย่างอุทธรณ์ ฎีกา คดีอาญา
๒. ตัวอย่างอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง
ตัวอย่าง คำร้องขออนุญาตฎีกา คดีแพ่ง ตาม ป.วิ. แพ่ง มาตรา ๒๔๗ (แก้ไขใหม่)

● พิมพ์ครั้งที่ ๔ เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด ตัวอย่างอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และตัวอย่างการเขียนคำร้องขออนุญาตฎีกา ●

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2023. All Rights Reserved.