Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักการใหม่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812153

จำนวนหน้า

312

พิมพ์ครั้งที่

1 : ธันวาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
📝รหัสสินค้า :
9786165812153

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทที่ ๑ บทนำ : กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทที่ ๒ กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทที่ ๓ เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทที่ ๔ หลักการใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่สำคัญกับประชาชน
บทที่ ๕ บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก