Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า (Agency & Brokerage)

฿ 142.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 260 g
ขนาด 20.8 × 14.8 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์

รหัสสินค้า

9789742038922

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

224

พิมพ์ครั้งที่

2 : พฤศจิกายน 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)

มีสินค้าอยู่ 8

รหัสสินค้า: 9789742038922 หมวดหมู่: , Product ID: 56194

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍠 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปรีดา โชติมานนท์
🍠 รหัสสินค้า: 
9789742038922

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
บทนำ
1. วิวัฒนาการกฎหมายตัวแทน นายหน้า ของไทย
2. ขอบเขตกฎหมายตัวแทนและนายหน้า
🍠 บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)
1.1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา 797 ลักษณะของสัญญาตัวแทน
มาตรา 798 วิธีการตั้งตัวแทน
มาตรา 799 ตัวแทนไร้ความสามารถ
มาตรา 800 ตัวแทนเฉพาะกาล
มาตรา 801 ตัวแทนทั่วไป
มาตรา 802 ตัวแทนโดยจำเป็น
มาตรา 803 บำเหน็จตัวแทน
มาตรา 804 ตัวแทนหลายคน
มาตรา 805 ตัวแทนทำนิติกรรมฝ่าฝืน
มาตรา 806 ตัวแทนประเภทตัวการไม่เปิดเผยชื่อ
1.2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ
มาตรา 807
หน้าที่ต้องทำการคำสั่งของตัวการ
มาตรา 808
ตัวแทนช่วง
มาตรา 809
หน้าที่แถลงความเป็นไปให้ตัวการทราบ
มาตรา 810
หน้าที่ส่งเงิน ทรัพย์สิน และสิทธิที่รับไว้แก่ตัวการ
มาตรา 811
รับผิดเสียดอกเบี้ยในเงินที่ตัวแทนเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรา 812
รับผิดค่าเสียหายที่ตนก่อขึ้น
มาตรา 813
รับผิดในการตั้งตัวแทนช่วง
มาตรา 814
ความรับผิดของตัวแทนช่วงต่อตัวการ
1.3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน
มาตรา 815
หน้าที่จ่ายเงินทดรองแก่ตัวแทน
มาตรา 816 หน้าที่ชดใช้เงินทดรองหรือเงินค่าใช้จ่ายที่ตัวแทนจ่ายไปโดยจำเป็น
มาตรา 817 หน้าที่จ่ายบำเหน็จตัวแทน
มาตรา 818 การเสียสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จ
มาตรา 819 สิทธิยึดหน่วงของตัวแทน
1.4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
มาตรา 820
ความรับผิดในกิจการที่ตัวแทนกระทำไปภายในขอบอำนาจ
มาตรา 821
ตัวแทนเชิด
มาตรา 822
ตัวแทนทำการเกินอำนาจ
มาตรา 823
ตัวแทนกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจ และการให้สัตยาบัน
มาตรา 824
ตัวการมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ
มาตรา 825
ตัวแทนเห็นแก่อามิสสินจ้าง
1.5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
มาตรา 826
เหตุที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับ
มาตรา 827
การถอนหรือบอกเลิกเป็นตัวแทน
มาตรา 828
หน้าที่ของตัวแทนเมื่อตัวการตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย
มาตรา 829
ตัวแทนตาย ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย
มาตรา 830 การยกเหตุที่ทำให้สัญญาตัวแทนระงับขึ้นต่อสู้กับคู่สัญญา
มาตรา 831 ข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกในกรณีสัญญาตัวแทนระงับ
มาตรา 832 การเวนคืนหนังสือมอบอำนาจ
🍠 บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
มาตรา 833
ลักษณะของตัวแทนค้าต่าง
มาตรา 834 บำเหน็จตัวแทนค้าต่าง
มาตรา 835 การนำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนมาใช้กับตัวแทนค้าต่าง
มาตรา 836 บุคคลไร้ความสามารถเป็นตัวแทนค้าต่างไม่ได้
มาตรา 837 สิทธิและความรับผิดของตัวแทนค้าต่างต่อคู่สัญญา
มาตรา 838 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนค้าต่างต่อตัวการเมื่อบุคคลภายนอกไม่ชำระหนี้
มาตรา 839 ตัวแทนค้าต่างขายราคาต่ำหรือซื้อราคาสูง
มาตรา 840 ตัวแทนค้าต่างต้องมอบทรัพย์สินอันได้มาจากการทำการให้ตัวการคืนแก่ตัวการ
มาตรา 841 ตัวแทนค้าต่างต้องแถลงกิจการ
มาตรา 842 ตัวแทนค้าต่างมีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของตัวการ
มาตรา 843 ตัวแทนค้าต่างเป็นผู้ซื้อหรือขายกับตัวการได้
มาตรา 844 การกระทำของตัวแทนค้าต่างผูกพันตัวการ
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทนค้าต่าง
🍠 บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)
มาตรา 845 ลักษณะสัญญานายหน้า
มาตรา 846
ค่าบำเหน็จนายหน้า
มาตรา 847
การปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้า
มาตรา 848
การชำระหนี้ตามสัญญาของนายหน้า
มาตรา 849
การรับชำระหนี้ตามสัญญาของนายหน้า
ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญานายหน้า
อายุความเรียกค่านายหน้า


🍠 ภาคผนวก
ถาม – ตอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตัวแทน นายหน้า
บรรณานุกรม