Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า

฿ 199.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 20.9 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิเมศร์ อมรสัมฤทธิ์โชติ

รหัสสินค้า

9789742039189

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

264

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 6

รหัสสินค้า: 9789742039189 หมวดหมู่: , Product ID: 76999

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิเมศร์ อมรสัมฤทธิ์โชติ
🍨 รหัสสินค้า: 9789742039189

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍭 บทที่ 1 ความนำ
🍭 บทที่ 2 ความหมายและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
2.1 ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
2.2 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
2.3 ความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญา
2.4 บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญา
🍭 บทที่ 3 ความเป็นมา แนวคิดและความหมายเครื่องหมายการค้า
3.1 ความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า
3.2 แนวความคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
3.4 ความหมายของเครื่องหมายการค้า
🍭 บทที่ 4 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า อันพึงรับจดทะเบียนได้
4.1 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
4.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4.3 เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
🍭 บทที่ 5 ระบบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
5.1 ระบบการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ
5.2 ระบบการคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้า
5.3 กระบวนการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
🍭 บทที่ 6 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
6.1 ลักษณะของเครื่องหมายการค้า
6.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
6.3 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน
6.4 ข้อยกเว้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
🍭 บทที่ 7 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
7.1 ลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
7.2 การนำเข้าซ้อน
7.3 การลวงขาย
7.4 การฟ้องเรียกค่าเสียหาย
🍭 บทที่ 8 การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
8.1 การเพิกถอนโดยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
8.2 การเพิกถอนโดยศาล
8.3 ผลเมื่อเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
🍭 บทที่ 9 ความรับผิดทางอาญาในเครื่องหมายการค้า
9.1 การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง
9.2 การระวางโทษทวีคูณ
9.3 การกระทำความผิดของนิติบุคคล
9.4 ดุลพินิจในการลงโทษ
9.5 การริบสินค้า
🍭 บทที่ 10 ความคาบเกี่ยวในกฎหมายเครื่องหมายการค้า
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับความคาบเกี่ยวของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
10.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความคาบเกี่ยว
บรรณานุกรม
ดัชนีค้นคำ
ดัชนีค้นคำพิพากษาศาลฎีกา
🍭 ภาคผนวก 1
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
🍭 ภาคผนวก 2
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
🍭 ภาคผนวก 3
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ประกอบไปด้วย
🍭 ภาคผนวก 4
ตารางเรื่องสิ่งที่ใช้กันสามัญทางการค้าขาย
🍭 ภาคผนวก 5
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรม
🍭 ภาคผนวก 6
การวางโทษทวีคูณในคดีเครื่องหมายการค้า
ประวัติผู้เขียน