Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

หลักกฎหมายธุรกิจ

฿ 270.00

หลักกฎหมายธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 460 g
ขนาด 14.5 × 21 cm
ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786162693359 หมวดหมู่: , Product ID: 2648

รายละเอียดเพิ่มเติม

อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ นิติกรรม, ละเมิด, สัญญา, ตัวแทน, ตัวแทนค้าต่าง, นายหน้า, สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, ทรัพย์, สัญญาซื้อขาย, ขายฝาก, ตั๋วเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, เช็ค, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาจำนอง, สัญญาจำนำ, สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญาประกันภัย, ประกันวินาศภัย, สัญญาประกันชีวิต, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายคุ้มครองแรงงาน, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537, กฎหมายแรงงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533, กฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับใหม่ๆ ที่ปรากฎในขณะทำการแก้ไขและเพิ่มเติมหนังสือฉบับนี้หลัก

ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รหัสสินค้า : 9786162693359 
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 460 กรัม
จำนวนหน้า : 400
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2558