Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

เอกซเรย์ (๑) ตั๋วทนาย คู่มือสอบตั๋วทนายความ ภาคทฤษฎี

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
รหัสสินค้า

9786166126365

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

486

พิมพ์ครั้งที่

8 : พฤษภาคม 2567

มีสินค้าอยู่ 13

รหัสสินค้า: 9786166126365 หมวดหมู่: , , Product ID: 12236

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍡 ผู้จัดทำ: พิเชฐ โพธิวิจิตร (อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์)
🍡 รหัสสินค้า:
9786166126365

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍡 ภาคที่ ๑ การร่างคำฟ้องคดีแพ่ง
ก. คดีมีข้อพิพาท (คดีสองฝ่าย)
บทที่ ๑
ส่วนประกอบของคำฟ้อง
บทที่ ๒
หลักการบรรยายคำฟ้อง
บทที่ ๓
การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
บทที่ ๔
การบรรยายนิติสัมพันธ์
บทที่ ๕
การโต้แย้งสิทธิ
บทที่ ๖
การบรรยายความเสียหาย
บทที่ ๗
การบรรยายการทวงถาม
บทที่ ๘
การบรรยายคำลงท้าย
บทที่ ๙
การบรรยายคำขอท้ายคำฟ้อง
บทที่ ๑๐
ตัวอย่างข้อสอบ
ข. คดีไม่มีข้อพิพาท (คดีฝ่ายเดียว)
บทที่ ๑๑
เทคนิคการตอบข้อสอบ
🍡 ภาคที่ ๒ การร่างคำฟ้องคดีอาญา
บทที่ ๑
ส่วนประกอบคำฟ้อง
บทที่ ๒
หลักการบรรยายคำฟ้อง
บทที่ ๓
การบรรยายสถานะโจทก์จำเลย
บทที่ ๔
การบรรยายเวลาเกิดเหตุ
บทที่ ๕
การบรรยายการกระทำผิด
บทที่ ๖
การบรรยายบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
บทที่ ๗
การบรรยายสถานที่เกิดเหตุ
บทที่ ๘
การบรรยายคำร้องทุกข์
บทที่ ๙
การบรรยายคำลงท้าย
บทที่ ๑๐
การบรรยายคำขอท้ายฟ้อง
บทที่ ๑๑
ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง
บทที่ ๑๒
ตัวอย่างการบรรยายคำฟ้องคดีอาญา
🍡 ภาคที่ ๓ การร่างหนังสือประเภทต่าง ๆ
✺ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
✺ หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง
✺ หนังสือบอกเลิกสัญญา
✺ หนังสือแจ้งให้ขนย้ายทรัพย์สิน
✺ หนังสือมอบอำนาจ
✺ หนังสือทวงถามให้คืนเงินฝาก
🍡 ภาคที่ ๔ การร่างหนังสือสัญญา
✺ หนังสือสัญญากู้
✺ หนังสือสัญญาเช่าบ้าน
✺ หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
✺ หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาล
✺ หนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล
✺ หนังสือรับสภาพหนี้
✺ พินัยกรรม
✺ หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
🍡 ภาคที่ ๕ การร่างคำขอ คำแถลง
บทที่ ๑ การร่างคำขอ คำแถลงคดีแพ่ง
บทที่ ๒ คำร้องในคดีอาญา
🍡 ภาคที่ ๖ ตัวอย่างข้อสอบตามแนวของสภาทนายความ
✺ แนวข้อสอบภาคทฤษฎีรุ่น ๓๓/๒๕๕๒
✺ แนวข้อสอบภาคทฤษฎีรุ่น ๔๕/๒๕๕๙
✺ แนวข้อสอบภาคทฤษฎีรุ่น ๔๘/๒๕๖๐
✺ แนวข้อสอบภาคทฤษฎีรุ่น ๕๐/๒๕๖๑
✺ แนวข้อสอบภาคทฤษฎีรุ่น ๕๓/๒๕๖๓
🍡 ภาคผนวก
✺ สถิติการออกข้อสอบภาคทฤษฎีของสภาทนายความ
✺ การอ้างเอกสารท้ายคำฟ้องหรือคำร้อง
✺ โครงสร้างการร่างคำฟ้องคำร้องหนังสือและสัญญา
✺ รูปแบบการตอบข้อสอบภาคทฤษฎีแนวใหม่
✺ การเขียนชื่อคู่ความ
✺ ระเบียบการสอบข้อเขียน (คำฟ้อง คำร้อง คำแถลง)
✺ ระเบียบการสอบข้อเขียน (ภาคทฤษฎี)