Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

สรุปย่อหลักกฎหมายกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

Original price was: ฿ 120.00.Current price is: ฿ 114.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

รหัสสินค้า

9786166036299

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

242

พิมพ์ครั้งที่

2 : กรกฎาคม 2566

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166036299 หมวดหมู่: , Product ID: 25748

คำอธิบาย

🍨 ผู้เขียน: วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
🍨 รหัสสินค้า: 9786166036299

 

🍨บทคัดย่อ/สารบาญ🍨
บทที่ ๑ กู้ยืมเงิน
๑.๑ บริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบเงินกู้ยืม (มาตรา ๖๕๐ วรรคสอง)
๑.๒ กำหนดเวลาชำระหนี้เงินกู้ยืม (มาตรา ๖๕๒)
๑.๓ หลักฐานแห่งการกู้ยืม (มาตรา ๖๕๓ วรรหนึ่ง)
๑.๔ การนำสืบการใช้เงินกู้ยืม (มาตรา ๖๕๓ วรรคสอง)
๑.๕ ดอกเบี้ยในการกู้ยืม (มาตรา ๖๕๔, ๖๕๕)
๑.๖ การรับหรือคืนทรัพย์สินแทนเงินกู้ยืม (มาตรา ๖๕๖)
บทที่ ๒ ค้ำประกัน
๒.๑ บททั่วไป (มาตรา ๖๘๐ – ๖๘๕/๑)
๒.๒ การใช้สิทธิของเจ้าหนี้เรียกผู้ค้ำประกันชำระหนี้ (มาตรา ๖๘๖)
๒.๓ สิทธิและโทษของผู้ค้ำประกัน (มาตรา ๖๘๗ – ๖๙๖)
๒.๔ ความระงับแห่งสัญญาค้ำประกัน (มาตรา ๖๙๗ – ๗๐๑)
บทที่ ๓ จำนอง
๓.๑ บททั่วไป (มาตรา ๗๐๒ – ๗๒๓)
๓.๒ การบังคับจำนอง (มาตรา ๗๒๘ – ๗๓๕)
๓.๓ บุคคลที่ต้องรับผิดจากการจำนอง
๓.๔ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง (มาตรา ๗๔๔ – ๗๔๖)
บทที่ ๔ จำนำ
๔.๑ บททั่วไป (มาตรา ๗๔๗ – ๗๕๗)
๔.๒ สิทธิและหน้าที่ (มาตรา ๗๕๘ – ๗๖๓)
๔.๓ การบังคับจำนำและความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ (มาตรา ๗๖๔ – ๗๖๙)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางของผู้เขียน

🍭การแก้ไขพิมพ์ครั้งที่ 2: ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาบางส่วนถึงปี 2565

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.