Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๒ ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น

฿ 247.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 620 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ

รหัสสินค้า

9786165943628

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

308

พิมพ์ครั้งที่

9 : ตุลาคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
🍭รหัสสินค้า: 9786165943628

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ข้อความเบื้องต้น

บทที่ ๑ คำฟ้อง
ส่วนที่ ๑ การบรรยายฟ้อง

ส่วนที่ ๒ ฟ้องเคลือบคลุม
ส่วนที่ ๓ การยื่นฟ้อง
ส่วนที่ ๔ การสั่งฟ้อง
บทที่ ๒ คำให้การ
๑. รายการในคำให้การ

๒. ใจความของคำให้การ
๓. คำให้การปฏิเสธ
๔. คำให้การรับ
๕. คำให้การภาคเสธ
๖. คำขอท้ายคำให้การ
๗. การยื่นคำให้การ
๘. การสั่งคำให้การ
บทที่ ๓ ฟ้องแย้ง
๑. ผู้ที่มีสิทธิฟ้องแย้ง

๒. ผู้ที่อยู่ในฐานะเป็นจำเลยของฟ้องแย้ง
๓. การบรรยายฟ้องในส่วนของฟ้องแย้ง
๔. ฟ้องแย้งที่จะรับไว้พิจารณาได้
๕. เขตอำนาจศาลในส่วนของฟ้องแย้ง
๖. ค่าขึ้นศาลในส่วนของฟ้องแย้ง
๗. การสั่งฟ้องแย้ง
๘. การพิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของฟ้องแย้ง
บทที่ ๔ ฟ้องซ้อน
๑. หลักเกณฑ์ของฟ้องซ้อน

๒. ผลของฟ้องซ้อน
บทที่ ๕ ทิ้งฟ้อง
๑. เหตุที่จะถือว่าเป็นการทิ้งฟ้อง

๒. การสั่งทิ้งฟ้อง
๓. ผลของการทิ้งฟ้อง
๔. กรณีที่มิใช่เรื่องทิ้งฟ้อง
บทที่ ๖ ถอนคำฟ้อง
๑. ผู้มีสิทธิขอถอนคำฟ้อง

๒. ระยะเวลาที่จะขอถอนคำฟ้องได้
๓. วิธีขอถอนคำฟ้อง
๔. การสั่งคำขอถอนคำฟ้อง
๕. ผลของการถอนคำฟ้อง
๖. การคืนค่าขึ้นศาล
บทที่ ๗ การแก้ไขคำฟ้องและคำให้การ
ส่วนที่ ๑ การแก้ไขคำฟ้อง

ส่วนที่ ๒ การแก้ไขคำให้การ
บทที่ ๘ การชี้สองสถาน
๑. กรณีที่ไม่ต้องมีการชี้สองสถาน

๒. กระบวนพิจารณาชี้สองสถาน
๓. การคัดค้านการชี้สองสถาน
๔. การไม่มาศาลในวันชี้สองสถาน
บทที่ ๙ การพิจารณาคดี
บทที่ ๑๐ การพิพากษาคดี
บทที่ ๑๑ คดีไม่มีข้อพิพาท
๑. การบรรยายคำร้องขอ
๒. การยื่นคำร้องขอ
๓. การไต่สวน
๔. การมีคำสั่ง
๕. การอุทธรณ์ฎีกา
๖. คดีไม่มีข้อพิพากษากลายเป็นคดีมีข้อพิพาท
บรรณานุกรม