Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

฿ 180.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 23.5 × 15.6 cm
ผู้เขียน

สมชัย ฑีฆาอุตมากร

รหัสสินค้า

9789749468951

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

285

พิมพ์ครั้งที่

กันยายน 2566

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨ผู้เขียน: สมชัย ฑีฆาอุตมากร
🍨รหัสสินค้า: 9789749468951

🍨คำนำ🍨
    การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงในส่วนเนื้อหาให้มีความละเอียดชัดเจนขึ้น และได้เพิ่มเติมแนวบรรทัดฐานจากตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกาให้สมบูรณ์จนถึงปัจจุบันรวมทั้งตัวอย่างข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตและข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา เพื่อประโยชน์ในการเตรียมสอบสนามต่าง ๆ
หวังว่า จะอำนวยประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปตามสมควร

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
🍡ข้อความทั่วไป
🍡ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวด ๑ หลักทั่วไป
● จำเลยขอใช้วิธีการชั่วคราว
● จำเลยขอใช้วิธีการชั่วคราวในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา
● โจทก์ขอใช้วิธีการชั่วคราว
● การพิจารณาอนุญาตตามคำขอตามมาตรา ๒๕๔
● การส่งสำเนาคำขอตามมาตรา ๒๕๔ (๒) (๓)
● ขอบเขตและเงื่อนไขของคำสั่งอนุญาตตามมาตรา ๒๕๔
● การเริ่มมีผลบังคับของคำสั่งตามมาตรา ๒๕๔
● ผลของการฝ่าฝืนคำสั่งศาลที่อนุญาตตามมาตรา ๒๕๔ (๒) (๓)
● การบังคับตามคำสั่งวิธีการชั่วคราว
● คำสั่งวิธีการชั่วคราวภายหลังมีคำพิพากษา
● การถอนหมายหรือเพิกถอนคำสั่ง
● การเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
● จำเลยขอให้โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
● คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์
● วิธีการชั่วคราวแก่ผู้ประกันในศาล
หมวด ๒ คำขอในเหตุฉุกเฉิน
● คำขอในเหตุฉุกเฉิน
● วิธีพิจารณาคำขอในเหตุฉุกเฉิน
● เหตุฉุกเฉิน
● ผลบังคับตามคำสั่งอนุญาตตามคำขอในเหตุฉุกเฉิน
● คำขอที่ใช้ในเหตุฉุกเฉิน
🍭ตัวอย่างข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
🍭ตัวอย่างข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา