Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับดัชนีชี้ความ)

฿ 76.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 18.1 × 11.1 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ชยาธร เฉียบแหลม

รหัสสินค้า

9789742036706

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

264

พิมพ์ครั้งที่

1 : พฤษภาคม 2560

มีสินค้าอยู่ 3

รหัสสินค้า: 9789742036706 หมวดหมู่: Product ID: 85094

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍭ผู้เขียน: ชยาธร เฉียบแหลม (ผู้พิพากษา)
🍭รหัสสินค้า: 9789742036706

 

สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวด ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๒
ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓
ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔
ศาลทหาร
หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล

คำนินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๙
คำนินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๗/๒๕๕๙