Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
(Preorder)

฿ 136.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า

9786165813563

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

7 : มีนาคม 2567

พรีออเดอร์

จัดส่ง 6 มีนาคม 2567

ลดพิเศษ 15%

รหัสสินค้า: 9786165813563 หมวดหมู่: , , Product ID: 58687

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
📝 รหัสสินค้า : 9786165813563
⚠️Preorder สั่งซื้อล่วงหน้า จัดส่งตามกำหนด⚠️
หากในรายการสั่งซื้อมีหนังสือพรีออเดอร์อยู่ร่วมกับหนังสือปกติ
หนังสือทั้งหมดจะถูกจัดส่งพร้อมกันเมื่อหนังสือพรีออเดอร์ออกนะคะ

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
📌ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6