Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2564 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

฿ 108.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 600 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

รหัสสินค้า

9786165810937

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

6 : พฤศจิกายน 2564

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786165810937 หมวดหมู่: , , Product ID: 58687

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥓 ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
🥓 รหัสสินค้า: 9786165810937

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หมวด ๑ บททั่วไป

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภา
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หมวดที่ ๘ คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร
หมวดที่ ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวดที่ ๑๓ องค์กรอัยการ
หมวดที่ ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
บทเฉพาะกาล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
📌แก้ไขเนื้อหาว่าด้วยระบบเลือกตั้ง มาตรา 83, 86, 91 มีผลบังคับใช้ 22 พ.ย. 2564