Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ย่อหลักกฎหมายลักษณะหนี้ (Principles of the Law of Obligations)

Original price was: ฿ 340.00.Current price is: ฿ 306.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 400 กรัม
ขนาด 24 × 16.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อาจารย์วิชุฎา อารีมิตร

รหัสสินค้า

9786165814003

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

364

พิมพ์ครั้งที่

1 : กรกฎาคม 2567

รหัสสินค้า: 9786165814003 หมวดหมู่: , , Product ID: 87814

คำอธิบาย

✍️ผู้เขียน : อาจารย์วิชุฎา อารีมิตร

📝รหัสสินค้า : 9786165814003

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
บทที่ 1 หนี้ (Obligation)
1.1 ข้อความเข้าใจเบื้องต้น
1.2 ความหมายของหนี้ตามกฎหมาย
1.3 ลักษณะทั่วไปของหนี้
1.4 ข้อพิจารณาความเป็นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.5 ความแตกต่างระหว่างบุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ

บทที่ 2 มูลแห่งหนี้ (sources of obligation)
2.1 มูลแห่งหนี้
2.2 ประโยชน์ของการศึกษามูลแห่งหนี้
2.3 ข้อพิจารณาการใช้สิทธิฟ้องคดีตามมูลแห่งหนี้

บทที่ 3 วัตถุแห่งหนี้ (Subject of Obligation)
3.1 วัตถุแห่งหนี้
3.2 ประเภทของวัตถุแห่งหนี้
3.3 ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้
3.4 วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้

บทที่ 4 ผลแห่งหนี้ (effect of obligation)
4.1 ข้อความเข้าใจเบื้องต้น
4.2 การผิดนัดชำ ระหนี้ (delayed performance)
4.3 การบังคับชำ ระหนี้
4.4 การชำ ระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย (impossible performance)

บทที่ 5 ผลพิเศษแห่งหนี้
5.1 รับช่วงสิทธิและช่วงทรัพย์
5.2 ช่วงทรัพย์
5.3 การใช้สิทธิยึดหน่วง (right of retention)
5.4 บุริมสิทธิ (preferential rights)

บทที่ 6 มาตรการควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
6.1 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (exercising debtor’s claim)
6.2 การเพิกถอนนิติกรรมที่เกิดจากการฉ้อฉลของลูกหนี้ (cancellation of fraudulent acts)

บทที่ 7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
7.1 ความเข้าใจเบื้องต้น
7.2 ประเภทของลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
7.3 การแบ่งประเภทหนี้ร่วม

บทที่ 8 การโอนสิทธิเรียกร้อง (transfer of claim)
8.1 ความเข้าใจเบื้องต้น
8.2 ความหมายของการโอนสิทธิเรียกร้อง
8.3 ลักษณะของการโอนสิทธิเรียกร้อง
8.4 สิทธิเรียกร้องที่โอนกันไม่ได้
8.5 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
8.6 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

บทที่ 9 ความระงับแห่งหนี้
9.1 การชำ ระหนี้ (performance)
9.2 การปลดหนี้ (release)
9.3 การหักกลบลบหนี้ (set–off/setoff)
9.4 การแปลงหนี้ใหม่ (novation)
9.5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน (merger)

บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.