Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

฿ 427.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 880 กรัม
ขนาด 26.8 × 19 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

หลีชุน

รหัสสินค้า

9786165884341

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง สันโค้ง

จำนวนหน้า

356

พิมพ์ครั้งที่

1 : มกราคม 2565

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786165884341 หมวดหมู่: , Product ID: 61113

รายละเอียดเพิ่มเติม

🌭 ผู้เขียน: หลีชุน
🌭 รหัสสินค้า: 9786165884341

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
📌 บรรพ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ บุคคลธรรมดา
ลักษณะ ๓ นิติบุคคล
ลักษณะ ๔ องค์กรในรูปชมรมสโมสร
ลักษณะ ๕ สิทธิทางแพ่ง
ลักษณะ ๖ นิติกรรมทางแพ่ง
ลักษณะ ๗ การทำแทน
ลักษณะ ๘ ความรับผิดทางแพ่ง
ลักษณะ ๙ อายุความการยื่นฟ้องคดี
ลักษณะ ๑๐ การนับระยะเวลา
📌 บรรพ ๒ ทรัพยสิทธิ
บรรพย่อย ๑
กฎทั่วไป
บรรพย่อย ๒ กรรมสิทธิ์
บรรพย่อย ๓ สิทธิเก็บกิน
บรรพย่อย ๔ สินทรัพย์ค้ำประกัน
บรรพย่อย ๕ ครอบครอง
📌 บรรพ ๓ สัญญา
บรรพย่อย ๑
กฎทั่วไป
บรรพย่อย ๒ เอกเทศสัญญา
บรรพย่อย ๓ กึ่งสัญญา
📌 บรรพ ๔ สิทธิบุคคลภาพ
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ สิทธิในชีวิต สิทธิในร่างกาย และสิทธิในสุขภาพ
ลักษณะ ๓ สิทธิในชื่อนามสกุล และสิทธิในชื่อ
ลักษณะ ๔ สิทธิในรูปลักษณ์
ลักษณะ ๕ สิทธิในชื่อเสียงและสิทธิในเกียรติยศ
ลักษณะ ๖ สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
📌 บรรพ ๕ สมรสและครอบครัว
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ การสมรส
ลักษณะ ๓ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ลักษณะ ๔ การหย่า
ลักษณะ ๕ บุตรบุญธรรม
📌 บรรพ ๖ การสืบมรดก
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ การสืบมรดกโดยธรรม
ลักษณะ ๓ การสืบและการให้มรดกตามพินัยกรรม
ลักษณะ ๔ การจัดการมรดก
📌 บรรพ ๗ ความรับผิดทางละเมิด
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ ค่าสินไหมทดแทน
ลักษณะ ๓ ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ
ลักษณะ ๔ ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
ลักษณะ ๕ ความรับผิดต่ออุบัติเหตุจราจรทางยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
ลักษณะ ๖ ความรับผิดที่เกิดจากความเสียหายทางการแพทย์
ลักษณะ ๗ ความรับผิดต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมและความเสียหายต่อระบบนิเวศ
ลักษณะ ๘ ความรับผิดต่อกิจกรรมที่เป็นอันตรายอย่างสูง
ลักษณะ ๙ ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์เลี้ยง
ลักษณะ ๑๐ ความรับผิดต่ออันตรายที่เกิดจากอาคารหรือวัตถุ
ภาคผนวก