Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับอ้างอิง บรรพ 2 หนี้

฿ 504.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 g
ขนาด 22 × 16.5 cm
ผู้เขียน

ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล และคณะ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันตรง

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165812344

จำนวนหน้า

568

พิมพ์ครั้งที่

1 : กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ดร. ธนกฤต วรธนัชชากุล และคณะ
📝 รหัสสินค้า :
9786165812344

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
⭐️ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา ๑๙๔-๓๕๓
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้ มาตรา ๑๙๔-๒๐๒
หมวด ๒ ผลแห่งหนี้ มาตรา ๒๐๓-๒๘๙
ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี้ มาตรา ๒๐๓-๒๒๕
ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ มาตรา ๒๒๖-๒๓๒
ส่วนที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา ๒๓๓-๒๓๖
ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการฉ้อฉล มาตรา ๒๓๗-๒๔๐
ส่วนที่ ๕ สิทธิยึดหน่วง มาตรา ๒๔๑-๒๕๐
ส่วนที่ ๖ บุริมสิทธิ มาตรา ๒๕๑-๒๕๒
๑. บุริมสิทธิสามัญ มาตรา ๒๕๓-๒๕๘
๒. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๒๕๙-๒๗๒
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๒๗๓-๒๗๖
๓. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ มาตรา ๒๗๗ -๒๘๐
๔. ผลแห่งบุริมสิทธิ มาตรา ๒๘๑-๒๘๙
หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน มาตรา ๒๙๐-๓๐๒
หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง มาตรา ๓๐๓-๓๑๓
หมวด ๕ ความระงับหนี้ มาตรา ๓๑๔-๓๕๓
ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้ มาตรา ๓๑๔-๓๓๙
ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้ มาตรา ๓๔๐
ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้ มาตรา ๓๔๑-๓๔๘
ส่วนที่ ๔ แปลงหนี้ใหม่ มาตรา ๓๔๙-๓๕๒
ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน มาตรา ๓๕๓
⭐️ลักษณะ ๒ สัญญา มาตรา ๓๕๔-๓๙๔
หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา มาตรา ๓๕๔-๓๖๘
หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา มาตรา ๓๖๙-๓๗๖
หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ มาตรา ๓๗๗-๓๘๕
หมวด ๔ เลิกสัญญา มาตรา ๓๘๖-๓๙๔
⭐️ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง มาตรา ๓๙๕-๔๐๕
⭐️ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้ มาตรา ๔๐๖-๔๑๙
⭐️ลักษณะ ๕ ละเมิด มาตรา ๔๒๐-๔๕๒
หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา ๔๒๐-๔๓๗
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา ๔๓๘-๔๔๘
หมวด ๓ นิรโทษกรรม มาตรา ๔๔๙-๔๕๒
ดัชนีค้นเรื่อง