Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค

฿ 332.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1040 g
ขนาด 21 × 14.5 cm
ผู้เขียน

ธิติพล ศรีประทักษ์

รหัสสินค้า

9786165989916

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง เย็บกี่ สันโค้ง

จำนวนหน้า

776

พิมพ์ครั้งที่

5 : มิถุนายน 2566

มีสินค้าอยู่ 1

รหัสสินค้า: 9786165989916 หมวดหมู่: , Product ID: 11466

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍨 ผู้เขียน: ธิติพล ศรีประทักษ์
🍨 รหัสสินค้า: 9786165989916

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ฉบับกายวิภาค”
ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ – ๓)
🍧 บรรพ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๔ – ๑๔)

ลักษณะ ๒ บุคคล
หมวด ๑ บุคคลธรรมดา
หมวด ๒ นิติบุคคล
ลักษณะ ๓ ทรัพย์ (มาตรา ๑๓๗ – ๑๔๘)
ลักษณะ ๔ นิติกรรม
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๔๙ – ๑๕๓)
หมวด ๒ การแสดงเจตนา (มาตรา ๑๕๔ – ๑๗๑)
หมวด ๓ โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม (มาตรา ๑๗๒ – ๑๘๑)
หมวด ๔ เงื่อนไขและเวลา (มาตรา ๑๘๒ – ๑๙๓)
ลักษณะ ๕ ระยะเวลา (มาตรา ๑๙๓/๑ – ๑๙๓/๘)
ลักษณะ ๖ อายุความ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๙๓/๙ – ๑๙๓/๒๙)
หมวด ๒ กำหนดอายุความ (มาตรา ๑๙๓/๓๐ – ๑๙๓/๓๕)

🍧 บรรพ ๒ หนี้
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้ (มาตรา ๑๙๔ – ๒๐๒)
หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน (มาตรา ๒๙๐ – ๓๐๒)
หมวด ๔ โอนสิทธิเรียกร้อง (มาตรา ๓๐๓ – ๓๑๓)
หมวด ๕ ความระงับหนี้
ลักษณะ ๒ สัญญา
หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา (มาตรา ๓๕๔ – ๓๖๘)
หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา (มาตรา ๓๖๙ – ๓๗๖)
หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ (มาตรา ๓๗๗ – ๓๘๕)
หมวด ๔ เลิกสัญญา (มาตรา  ๓๘๖ – ๓๙๔)
ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง (มาตรา ๓๙๕ – ๔๐๕)
ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้ (มาตรา ๔๐๖ – ๔๑๙)
ลักษณะ ๕ ละเมิด
หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด (มาตรา ๔๒๐ – ๔๓๗)
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด (มาตรา ๔๓๘ – ๔๔๘)
หมวด ๓ นิรโทษกรรม (มาตรา ๔๔๙ – ๔๕๒)

🍧 บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ (มาตรา ๔๘๖ – ๔๙๐)
หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน (มาตรา ๕๑๘ – ๕๒๐)
ลักษณะ ๓ ให้ (มาตรา ๕๒๑ – ๕๓๖)
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๕๓๗ – ๕๔๕)
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า (มาตรา ๕๔๖ – ๕๕๑)
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า (มาตรา ๕๕๒ – ๕๖๓)
หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า (มาตรา ๕๖๔ – ๕๗๑)
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ (มาตรา ๕๗๒ – ๕๗๔)
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน (มาตรา ๕๗๕ – ๕๘๖)
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ (มาตรา ๕๘๗ – ๖๐๗)
ลักษณะ ๘ รับขน (มาตรา ๖๐๘ – ๖๐๙)
หมวด ๑ รับขนของ (มาตรา ๖๑๐ – ๖๓๓)
หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร (มาตรา ๖๓๔ – ๖๓๙)
ลักษณะ ๙ ยืม
หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป (มาตรา ๖๔๐ – ๖๔๙)
หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง (มาตรา ๖๕๐ – ๖๕๖)
ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๖๕๗ – ๖๗๑)
หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน (มาตรา ๖๗๒ – ๖๗๓)
หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม (มาตรา ๖๗๔ – ๖๗๙)
ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๖๘๐ – ๖๘๕/๑)
หมวด ๒ ผลก่อนชำระหนี้ (มาตรา ๖๘๖ – ๖๙๒)
หมวด ๓ ผลภายหลังชำระหนี้ (มาตรา ๖๙๓ – ๖๙๗)
หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน (มาตรา ๖๙๘ – ๗๐๑)
ลักษณะ ๑๒ จำนอง
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๗๐๒ – ๗๑๔/๑)
หมวด ๒ สิทธิจำนองครอบเพียงใด (มาตรา ๗๑๕ – ๗๒๑)
หมวด ๓ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง (มาตรา ๗๒๒ – ๗๒๗/๑)
หมวด ๔ การบังคับจำนอง (มาตรา ๗๒๘ – ๗๓๕)
หมวด ๕ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง (มาตรา ๗๓๖ – ๗๔๓)
หมวด ๖ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง (มาตรา ๗๔๔ – ๗๔๖)
ลักษณะ ๑๓ จำนำ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๗๔๗ – ๗๕๗)
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ (มาตรา ๗๕๘ – ๗๖๓)
หมวด ๓ การบังคับจำนำ (มาตรา ๗๖๔ – ๗๖๘)
หมวด ๔ ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ (มาตรา ๗๖๙)
ลักษณะ ๑๔ เก็บของในคลังสินค้า
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา  ๗๗๐ – ๗๗๔)
หมวด ๒ ใบรอบของคลังสินค้าและประทวนสินค้า (มาตรา ๗๗๕ – ๗๙๖)
ลักษณะ ๑๕ ตัวแทน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา  ๗๙๗ – ๘๐๖)
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ (มาตรา ๘๐๗ – ๘๑๔)
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน (มาตรา ๘๑๕ – ๘๑๙)
หมวด ๔ ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก (มาตรา ๘๒๐ – ๘๒๕)
หมวด ๕ ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน (มาตรา ๘๒๖ – ๘๓๒)
หมวด ๖ ตัวแทนค้าต่าง (มาตรา ๘๓๓ – ๘๔๔)
ลักษณะ ๑๖ นายหน้า (มาตรา ๘๔๕ – ๘๔๙)
ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ (มาตรา ๘๕๐ – ๘๕๒)
ลักษณะ ๑๘ การพนันและขันต่อ (มาตรา ๘๕๓ – ๘๕๕)
ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด (มาตรา ๘๕๖ – ๘๖๐)
ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๘๖๑ – ๘๖๘)
หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
หมวด ๓ ประกันชีวิต (มาตรา ๘๘๙ – ๘๙๗)
ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๘๙๘ – ๙๐๗)
หมวด ๒ ตั๋วแลกเงิน
หมวด ๓ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (มาตรา ๙๘๒ – ๙๘๖)
หมวด ๔ เช็ค (มาตรา ๙๘๗ – ๑๐๐๐)
หมวด ๕ อายุความ (มาตรา ๑๐๐๑ – ๑๐๐๕)
หมวด ๖ ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย (มาตรา ๑๐๐๖ – ๑๐๑๑)
ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๐๑๒ – ๑๐๒๔)
หมวด ๒ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
หมวด ๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (มาตรา ๑๐๗๗ – ๑๐๙๕)
หมวด ๔ บริษัทจำกัด
หมวด ๕ การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด (มาตรา ๑๒๔๗ – ๑๒๗๓)
หมวด ๖ การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดร้าง (มาตรา ๑๒๗๓/๑ – ๑๒๗๓/๔)
ลักษณะ ๒๓ สมาคม (มาตรา ๑๒๗๔ – ๑๒๙๗)

🍧 บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๒๙๘ – ๑๓๐๗)
ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์
หมวด ๑ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ (มาตรา ๑๓๐๘ – ๑๓๓๔)
หมวด ๒ แดนแห่งกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ (มาตรา ๑๓๓๕ – ๑๓๕๕)
หมวด ๓ กรรมสิทธิ์รวม (มาตรา ๑๓๕๖ – ๑๓๖๖)
ลักษณะ ๓ ครอบครอง (มาตรา ๑๓๖๗ – ๑๓๘๖)
ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม (มาตรา ๑๓๘๗ – ๑๔๐๑)
ลักษณะ ๕ อาศัย (มาตรา ๑๔๐๒ – ๑๔๐๙)
ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน (มาตรา ๑๔๑๐ – ๑๔๑๖)
ลักษณะ ๗ สิทธิเก็บกิน (มาตรา ๑๔๑๗ – ๑๔๒๘)
ลักษณะ ๘ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา ๑๔๒๙ – ๑๔๓๔)

🍧 บรรพ ๕ ครอบครัว
ลักษณะ ๑ การสมรส
หมวด ๑ การหมั้น (มาตรา ๑๔๓๕ – ๑๔๔๗/๒)
หมวด ๒ เงื่อนไขแห่งการสมรส (มาตรา ๑๔๔๘ – ๑๔๖๐)
หมวด ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา (มาตรา ๑๔๖๑ – ๑๔๖๔/๑)
หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา (มาตรา ๑๔๖๕ – ๑๔๙๓)
หมวด ๕ ความเป็นโมฆะของการสมรส (มาตรา ๑๔๙๔ – ๑๕๐๐)
หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่งการสมรส (มาตรา ๑๕๐๑ – ๑๕๓๕)

ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร
หมวด ๑ บิดามารดา (มาตรา ๑๕๓๖ – ๑๕๖๐)
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดากับบุตร (มาตรา ๑๕๖๑ – ๑๕๘๔/๑)
หมวด ๓ ความปกครอง (มาตรา ๑๕๘๕ – ๑๕๙๘/๑๘)
หมวด ๔ บุตรบุญธรรม (มาตรา ๑๕๙๘/๑๙ – ๑๕๙๘/๓๗)

ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู (มาตรา ๑๕๙๘/๓๘ – ๑๕๙๘/๔๑)
🍧 บรรพ ๖ มรดก
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก (มาตรา ๑๕๙๙ – ๑๖๐๓)
หมวด ๒ การเป็นทายาท (มาตรา ๑๖๐๔ – ๑๖๐๗)
หมวด ๓ การตัดมิให้รับมรดก (มาตรา ๑๖๐๘ – ๑๖๐๙)
หมวด ๔ การสละมรดกและอื่น ๆ (มาตรา ๑๖๑๐ – ๑๖๑๙)
ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๖๒๐ – ๑๖๒๘)
หมวด ๒ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ (มาตรา ๑๖๒๙ – ๑๖๓๑)
หมวด ๓ การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ
หมวด ๔ การรับมรดกแทนที่กัน (มาตรา ๑๖๓๙ – ๑๖๔๕)
ลักษณะ ๓ พินัยกรรม
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๖๔๖ – ๑๖๕๔)
หมวด ๒ แบบพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๕๕ – ๑๖๗๒)
หมวด ๓ ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๗๓ – ๑๖๘๕)
หมวด ๔ พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ (มาตรา ๑๖๘๖ – ๑๖๙๒)
หมวด ๕ การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม (มาตรา ๑๖๙๓ – ๑๖๙๙)
หมวด ๖ ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม (มาตรา ๑๗๐๐ – ๑๗๑๐)
ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
หมวด ๑ ผู้จัดการมรดก (มาตรา ๑๗๑๑ – ๑๗๓๓)
หมวด ๒ การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก (มาตรา ๑๗๓๔ – ๑๗๔๔)
หมวด ๓ การแบ่งมรดก (มาตรา ๑๗๔๕ – ๑๗๕๒)
ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ (มาตรา ๑๗๕๓)
ลักษณะ ๖ อายุความ (มาตรา ๑๗๕๔ – ๑๗๕๕)