Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง

฿ 576.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1700 g
ขนาด 22 × 16.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

รหัสสินค้า

9786165810852

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกแข็ง

จำนวนหน้า

824

พิมพ์ครั้งที่

22 : พฤศจิกายน 2564

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

🥑 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
🥑 รหัสสินค้า: 9786165810852

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
• พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
ภาค ๒ สอบสวน
ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
ภาค ๕ พยานหลักฐาน
ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค ๗ อภัยโทษ
• การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
• พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
• กฎกระทรวง
• ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
• ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
• ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
• ระเบียบ
• ประกาศ
📌**แก้ไขเพิ่มเติม** เพิ่มข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบันทึกคำเบิกความพยานฯ พ.ศ.2564 และระเบียบฯ ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูงฯ พ.ศ.2564, แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวฯ, เพิ่มฎีกา