Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์

Original price was: ฿ 340.00.Current price is: ฿ 306.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 700 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส

รหัสสินค้า

9786165812993

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

328

พิมพ์ครั้งที่

8 : กันยายน 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
📝 รหัสสินค้า: 9786165812993

 

🏥‍ บทคัดย่อ/สารบาญ 🏥
🔷 หมวด 1 นิติเวชศาสตร์
– นิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ กฎหมายทางการแพทย์
ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
– การศึกษาการพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
– เวชปฏิบัติทางนิติเวชศาสตร์กับเจตจำนงในกฎหมายชันสูตรพลิกศพของไทย : ว่าด้วยสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย และการประมาณเวลาตาย
รองศาตราจารย์แพทย์หญิงสมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ และนายแพทย์นิติกร โปริสวาณิชย์
– บาดแผลและข้อกฎหมาย
พลอากาศตรีนายแพทย์วิชาญ เปี้ยวนิ่ม
– DNA กับการพิสูจน์ความจริงในทางคดี
ศาตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ ภู่พัฒน์
– ความผิดเกี่ยวกับเพศ
พันโทนายแพทย์เอนก ยมจินดา
– พระราชบัญญัติสุขภาพจิต : กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้มีความผิดปกติทางจิต
แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
– การตรวจสารพิษและสารเสพติดในกระบวนการยุติธรรม
นายแพทย์พีรยุทธ เฟื้องฟุ้ง และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย วงศ์ชนะภัย
🔷 หมวด 2 กฎหมายการแพทย์
– พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติกับสุขภาวะของคนไทย
นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ
– ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน
– การทำหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต (Advance Directives) และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ผู้ช่วยศาตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
– ภาวะแกนสมองตายและการปลูกถ่ายอวัยวะ
นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์
– สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
อัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล
– การควบคุมการส่งเสริมการขายยาที่เสนอต่อแพทย์ : กรณีศึกษาต่างประเทศและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์
– กฎหมายกับการวิจัยในมนุษย์
คุณอำนาจ บุบผามาศ
– สิทธิของทายาทในข้อมูลเวชระเบียนของผู้ตาย
อาจารย์จุมพล แดงสกุล
– “ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …” หลักการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในเชิงระบบโดยมิได้มุ่งโทษตัวบุคคล
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
🔷 หมวด 3 นิติวิทยาศาสตร์
– ปัญหาการทำงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พลตำรวจโทอัมพร จารุจินดา
– การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ
พลตำรวจตรีหญิงสุวิไล คุณาชีวะ

– ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด
พลตำรวจโทอัมพร จารุจินดา
– ประวัติการทำงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 : ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิมพ์ครั้งก่อน

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.