Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

ตัดวงจรรัฐประหาร

฿ 270.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 อารัมภบท สถาพปัญหาและความสำคัญของปัญหา การแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การแทรกแซงทางการเมืองของทหารใน 5 ประเทศ
บทที่ 5 การตัดวงจรรัฐประหารในประเทศไทย
บทที่ 6 สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
รหัสสินค้า : 9786162699429
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
จำนวนหน้า : 312
ขนาด : 15.5 x 23 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563