Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

จิ๊กซอว์ กฎหมายวิแพ่ง

฿ 237.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 630 กรัม
ขนาด 20.7 × 14.3 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9786167242972

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

624

พิมพ์ครั้งที่

2 : พฤศจิกายน 2564

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍄 ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍄 รหัสสินค้า: 9786167242972

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1
เขตอำนาจศาล
บทที่ 2
การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลอื่น (ม.10)
บทที่ 3
การตรวจคำคู่ความ (ม.18)
บทที่ 4
การขยายหรือย่นระยะเวลา (ม.23)
บทที่ 5
การชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย (ม.24)
บทที่ 6
การเพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ (ม.27)
บทที่ 7
การขอเลื่อนคดี (ม.40 – 41)
บทที่ 8
คู่ความมรณะ (ม.42 – 44)
บทที่ 9
ร้องสอด (ม.57, 58)
บทที่ 10
คู่ความร่วม (ม.59)
บทที่ 11
มอบอำนาจให้ดำเนินคดี (ม.60)
บทที่ 12
มอบฉันทะ (ม.64)
บทที่ 13
การยื่นและส่งคำคู่ความ (ม.69, 74 – 76, 78 – 79)
บทที่ 14
คำพิพากษาหรือคำสั่ง (ม.131, 138)
บทที่ 15
คำพิพากษาไม่เกินคำขอ (ม.142)
บทที่ 16
การแก้ไขคำพิพากษา (ม.143)
บทที่ 17
การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ (ม.144)
บทที่ 18
คำพิพากษาผูกพันคู่ความ (ม.145)
บทที่ 19
ฟ้องซ้ำ (ม.148) คำพิพากษาถึงที่สุด (ม.147)
บทที่ 20
การยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (ม.155 – 160)
บทที่ 21
ฟ้องซ้อน (ม.173, ว.2 (1)
บทที่ 22
ทิ้งฟ้อง (ม.174)
บทที่ 23
ถอนฟ้อง (ม.175)
บทที่ 24
ฟ้องแย้ง (ม.177 ว.3, 179 ว.ท้าย)
บทที่ 25 การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ (ม.179 – 180)
บทที่ 26
จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ (ม.197 – 199 ตรี)
บทที่ 27
การพิจารณาคดีใหม่ (ม.199 ตรี, 199 จัตวา, 199 เบญจ)
บทที่ 28
การขาดนัดพิจารณา (ม.200 – 204)
บทที่ 29
การขอพิจารณาคดีใหม่ระหว่างพิจารณาคดีฝ่ายเดียว (ม.207)
บทที่ 30
อุทธรณ์ (ม.224)
บทที่ 31
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (ม.224, 225)
บทที่ 32
คำสั่งระหว่างพิจารณา (ม.226 – 228)
บทที่ 33
อุทธรณ์ (ม.229)
บทที่ 34
การทุเลาการบังคับคดี (ม.231)
บทที่ 35
การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (ม.234, 236)
บทที่ 36
ฎีกา (ม.247 – 252)
📍 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558
บทที่ 37 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา (ม.253, 253 ทวิ)
บทที่ 38
โจทก์ขอคุ้มครองชั่วคราว (ม.254 – 263)
บทที่ 39
ผลของวิธีการชั่วคราวเมื่อศาลพิพากษาคดีแล้ว (ม.260)
บทที่ 40
คำขอในเหตุฉุกเฉิน (ม.266 – 270)
บทที่ 41
คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณา (ม.264)
บทที่ 42
หลักเกณฑ์และวิธีการขอบังคับ (ม.274)
บทที่ 43
การขอกันส่วน (ม.322)
บทที่ 44
การร้องขัดทรัพย์ (ม.323)
บทที่ 45
การขอรับชำระหนี้จำนอง (ม.324)
บทที่ 46
การขอเฉลี่ยทรัพย์ (ม.326)