Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)

Original price was: ฿ 299.00.Current price is: ฿ 284.05.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 25.4 × 19.1 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ณุภา นันทเกียรติ

รหัสสินค้า

9786164872486

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

232

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2564

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786164872486 หมวดหมู่: , Product ID: 56253

คำอธิบาย

🍠 ผู้เขียน: ณุภา นันทเกียรติ
🍠 รหัสสินค้า: 9786164872486

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍠บทนำ
บทที่ 1
นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
บทที่ 2
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
บทที่ 3
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 4
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
บทที่ 5
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
บทที่ 6
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
บทที่ 7
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
บทที่ 8
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 9
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 10
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
บทที่ 11
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
บทที่ 12
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บทที่ 13
แนวข้อสอบ