Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คู่มือการปฏิบัติงานคดีมโนสาเร่และคดีในศาลแขวง

฿ 313.50

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 g
ขนาด 26 × 18.6 cm
ผู้เขียน

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

รหัสสินค้า

9789742039295

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

368

พิมพ์ครั้งที่

1 : สิงหาคม 2566

มีสินค้าอยู่ 7

รหัสสินค้า: 9789742039295 หมวดหมู่: , Product ID: 78517

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍦ผู้เขียน: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
🍦รหัสสินค้า: 9789742039295

 

บทคัดย่อ/สารบาญ
🍡บทที่ ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ (ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๙-๑๙๖)
๑. หลักเกณฑ์
๒. การคำนวณทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์พิพาท (มาตรา ๑๙๐)
๓. วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๐ ทวิ)
๔. การขยายหรือย่นระยะเวลาในคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๐ ตรี)
๕. ค่าขึ้นศาล (มาตรา ๑๙๐ จัตวา)
๖. การฟ้องคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๑)
๗. คดีที่ฟ้องไม่ใช่คดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๒)
๘. กระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๓)
๙. การขาดนัดพิจารณาคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๓ ทวิ)
๑๐. การสืบพยานคดีมโนสาเร่ (มาตรา ๑๙๓ ตรี)
๑๑. ศาลซักถามพยานก่อน (มาตรา ๑๙๓ จัตวา)
๑๒. ศาลนั่งพิจารณาคดีติดต่อกัน (มาตรา ๑๙๓ เบญจ)
๑๓. คำสั่งหรือคำพิพากษาด้วยวาจา (มาตรา ๑๙๔)
๑๔. นำบทบัญญัติใน ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๙๕)
๑๕. คดีไม่มีข้อยุ่งยาก (มาตรา ๑๙๖)
๑๖. แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีมโนสาเร่
🍡บทที่ ๒ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
๑. ชื่อพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑)
๒. วันกฎหมายใช้บังคับ (มาตรา ๒)
๓. การตั้งศาลแขวง เขตอำนาจและการเปิดทำการ (มาตรา ๓)
๔. นำ ป.วิ.อาญา ป.วิ.แพ่ง พระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้บังคับ (มาตรา ๔)
๕. กฎหมายยกเลิก (มาตรา ๕, ๖)
๖. การผัดฟ้อง ฝากขังและกำหนดเวลาฟ้อง (มาตรา ๗, ๗ ทวิ, ๘, ๙)
๗. กฎหมายยกเลิก (มาตรา ๑๐, ๑๑)
๘. คำสั่งไม่ฟ้อง (มาตรา ๑๒)
๙. กฎหมายยกเลิก (มาตรา ๑๓-๑๘)
๑๐. การฟ้องคดีอาญาต่อศาลแขวง (มาตรา ๑๙)
๑๑. การฟ้องด้วยวาจาในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ (มาตรา ๒๐)
๑๒. การดำเนินกระบวนพิจารณา (มาตรา ๒๑)
๑๓. กฎหมายยกเลิก (มาตรา ๒๑ ทวิ)
๑๔. กรณีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (มาตรา ๒๒)
๑๕. การอนุญาตให้อุทธรณ์ (มาตรา ๒๒ ทวิ)
๑๖. กฎหมายยกเลิก (มาตรา ๒๓-๒๕)
๑๗. ผู้รักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๒๖)
๑๘. แนวปฏิบัติการพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวง
🍡บทที่ ๓ อำนาจศาล อำนาจผู้พิพากษากับการพิจารณาคดีในศาลแขวงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
๑. ผู้ทำการแทน (มาตรา ๙)
๒. อำนาจหน้าที่ของประธานศาลฯ อธิบดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (มาตรา ๑๑)
๓. อธิบดีและรองอธิบดีภาค (มาตรา ๑๓, ๑๔)
๔. เขตอำนาจศาล (มาตรา ๑๕, ๒๓)
๕. อำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว (มาตรา ๒๔, ๒๕)
๖. กรณีมีเหตุทำให้การนั่งพิจารณาไม่ครบองค์คณะ และเหตุทำให้การพิพากษาคดีไม่ครบองค์คณะ (มาตรา ๒๘, ๒๙)
๗. เหตุจำเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ (มาตรา ๓๐, ๓๑)
๘. การจ่าย การโอน และเรียกคืนสำนวนคดี (มาตรา ๓๒ ว.๑, ๓๓ ว.๑, ๒, ๓)
บรรณานุกรม

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

ส่งสินค้าฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 1,000 บาท

บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด

จำหน่าย หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ตำรากฎหมาย คำอธิบายกฎหมาย

Winyuchon Publication House © 2024. All Rights Reserved.