Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ

฿ 414.00

คำอธิบายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

รหัสสินค้า

9786165811231

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

จำนวนหน้า

480

พิมพ์ครั้งที่

23 : มีนาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌รหัสสินค้า : 9786165811231
📌ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

บทคัดย่อ/สารบัญ
เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
5. คำมั่นจะให้เช่า
6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
9. หน้าที่ของผู้เช่า
10. ความระงับของสัญญาเช่า
11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
6. อายุความฟ้องร้องคดี
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ภาคผนวก
🎯พิมพ์ครั้งที่ 23 เพิ่มฎีกาและข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับฎีกาบางฉบับ