Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ

Original price was: ฿ 350.00.Current price is: ฿ 332.50.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 650 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

มีสินค้าอยู่ 7

คำอธิบาย

บทคัดย่อ/สารบัญ
หมวดที่ 1 ระยะเวลา
บทที่ 1
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2
ขอบเขตการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา
บทที่ 3
การคำนวณระยะเวลา
บทที่ 4
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน
บทที่ 5
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน
บทที่ 6
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่ยาวกว่าวัน
บทที่ 7
ระยะเวลาที่กำหนดเป็นส่วนของหน่วยเวลาและแบบผสม
บทที่ 8
การสิ้นสุดของระยะเวลาที่ตรงกับวันหยุด
บทที่ 9
ระยะเวลาที่ขยายออกไป
บทที่ 10
วันที่เกี่ยวกับทางคดีความ ทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
บทที่ 11
ข้อยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา
หมวดที่ 2 อายุความ
บทที่ 1
ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2
ความหมายของอายุความ
บทที่ 3
เหตุผลของกฎหมายในเรื่องอายุความ
บทที่ 4
ประเภทของอายุความ
บทที่ 5
กำหนดอายุความทั่วไป
บทที่ 6
การเริ่มนับอายุความ
บทที่ 7
อายุความสะดุดหยุดลง
บทที่ 8
การขยายหรือย่นหรืองดใช้อายุความ
บทที่ 9
อายุความครบกำหนด
บทที่ 10
การสละประโยชน์แห่งอายุความ
บทที่ 11
การยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
บทที่ 12
เรื่องเกี่ยวเนื่องกับอายุความ

รายละเอียด
ชื่อผู้แต่ง :
ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
รหัสสินค้า
9786164880948
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 650 กรัม
จำนวนหน้า 360 หน้า
ขนาด 18.5 x 26 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน 2563 (แก้ไขปรับปรุง)