Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะประกันภัย

Original price was: ฿ 240.00.Current price is: ฿ 228.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 490 กรัม
ขนาด 26 × 18.5 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

รหัสสินค้า

9786166124194

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

226

พิมพ์ครั้งที่

เมษายน 2567

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 9786166124194 หมวดหมู่: , Product ID: 4498

คำอธิบาย

🍦ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
🍦รหัสสินค้า: 9786166124194

 

🍦สารบัญ🍦
บททั่วไป
๑. แนวความคิดของการเสี่ยงภัย
๒. วิธีการจัดการเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย
๓. ประโยชน์ของการประกันภัย
๔. ประวัติของการประกันภัย
๕. ประเภทของกฎหมายประกันภัย
🍨 หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ ๑ บททั่วไป
๑. ความหมายของสัญญาประกันภัย
๒. ข้อแตกต่างระหว่างการประกันภัยกับการพนันขันต่อ
๓. ประเภทของสัญญาประกันภัย
๔. ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย
บทที่ ๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัย
๑. ผู้รับประกันภัย
๒. ผู้เอาประกัน
๓. ผู้รับประโยชน์
บทที่ ๓ ส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย
๑. คู่สัญญาฝ่ายซึ่งต้องมีส่วนได้เสีย
๒. ความหมายของส่วนได้เสีย
๓. ส่วนได้เสียในสัญญาประกันวินาศภัย
๔. ส่วนได้เสียในสัญญาประกันชีวิต
บทที่ ๔ เบี้ยประกันภัย
๑. กรณีสัญญาประกันภัยวินาศภัย
๒. กรณีสัญญาประกันชีวิต
บทที่ ๕ หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
๑. การเปิดเผยข้อความจริง
๒. เวลาที่จะต้องเปิดเผยข้อความจริง
๓. ผลของการไม่เปิดเผยข้อความจริง
๔. ความรู้ของผู้รับประกันภัย
๕. ความรู้ของตัวแทนผู้รับประกันภัย
บทที่ ๖ การเข้าทำสัญญาประกันภัย
๑. แบบของสัญญาประกันภัย
๒. กรมธรรม์ประกันภัย
🍨 หมวด ๒ ประกันวินาศภัย
ส่วนที่ ๑ ประกันวินาศภัยทั่วไป
บทที่ ๑ หน้าที่ของผู้เอาประกันวินาศภัย
๑. หน้าที่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย
๒. หน้าที่ต้องบอกกล่าวเมื่อเกิดวินาศภัย
๓. หน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย
บทที่ ๒ สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย
๑. ลดเบี้ยประกันภัย
๒. ลดจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย
3. เรียกให้ผู้รับประกันภัยหาประกัน
๔. เรียกให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหมทดแทน
๕. บอกเลิกสัญญาประกันภัย
บทที่ ๓ หน้าที่ของผู้รับประกันวินาศภัย
๑. หน้าที่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย
๒. หน้าที่ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
๕.ข้อยกเว้นความรับผิดในการใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัย
๖. อายุความ
บทที่ ๔ สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย
๑. เรียกให้ผู้เอาประกันภัยหาประกัน
๒. รับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย
บทที่ ๕ การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย
๑. การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยผลของกฎหมาย
๒. การโอนวัตถุที่เอาประกันภัยโดยนิติกรรม
ส่วนที่ ๒ วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน
๑. รายการในกรมธรรม์ประกันภัย
๒. ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
๓. การกำหนดภัยที่รับเสี่ยง
๔. การคิดมูลประกันภัย
ส่วนที่ ๓ ประกันภัยค้ำจุน
๑. ความหมายของสัญญาประกันภัยค้ำจุน
๒. ลักษณะของสัญญาประกันภัยค้ำจุน
๓. สิทธิของผู้เสียหายในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
๔. การฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
🍨 หมวด ๓ ประกันชีวิต
บทที่ ๑ การประกันชีวิต
๑. ความหมายของสัญญาประกันชีวิต
๒. แบบของสัญญาประกันชีวิต
๓. ฌาปนกิจสงเคราะห์
บทที่ ๒ การใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
๑. จำนวนเงินอันจะพึงใช้ตามสัญญา
๒. ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันชีวิต
บทที่ ๓ หน้าที่ผู้เอาประกันชีวิต
๑. หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงและไม่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ
๒. หน้าที่แถลงอายุให้ตรงกับความจริง
บทที่ ๔ การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต
บทที่ ๕ สิทธิทายาทและเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันชีวิต
๑. สิทธิทายาทของผู้เอาประกันชีวิต
๒. สิทธิเจ้าหนี้ของผู้เอาประกันชีวิต
บทที่ ๖ อายุความ
บทที่ ๗ ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาประกันชีวิตกับสัญญาประกันวินาศภัย
บรรณานุกรม