Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

นิติกรรมสัญญา

฿ 576.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1400 g
ขนาด 26 × 18.50 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165813396

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

660

พิมพ์ครั้งที่

26 : มกราคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

❄️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
❄️ รหัสสินค้า : 9786165813396

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
• ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ
⭐️ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม
⭐️ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ
⭐️องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา
⭐️ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
⭐️ความเป็นผลของนิติกรรม
⭐️ระยะเวลา-อายุความ
• ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ
⭐️บททั่วไป
⭐️ประเภทของสัญญา
⭐️การเกิดสัญญา
⭐️ความสมบูรณ์ของสัญญา
⭐️ผลของสัญญา
⭐️การตีความสัญญา
⭐️มัดจำ-เบี้ยปรับ
⭐️ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด
**พิมพ์ครั้งที่ 26 เพิ่มฎีกา**