Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

Original price was: ฿ 420.00.Current price is: ฿ 378.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 กรัม
ขนาด 18.5 × 26 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165812948

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

460

พิมพ์ครั้งที่

10 : สิงหาคม 2566

คำอธิบาย

✍️ ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
📝 รหัสสินค้า: 9786165812948

 

🏦 บทคัดย่อ/สารบัญ 🏦
💰 ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขาย 
🔹บทที่ 1 หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา
🔹บทที่ 2 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย
🔹บทที่ 3 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย
🔹บทที่ 4 วัตถุของสัญญาซื้อขาย
🔹บทที่ 5 ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย
🔹บทที่ 6 ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย
🔹บทที่ 7 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ขาย
🔹บทที่ 8 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ
🔹บทที่ 9 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย
🔹บทที่ 10 ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ
🔹บทที่ 11 ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือในการถูกสิทธิ
🔹บทที่ 12 ประเภทของการซื้อขายทรัพย์สิน
🔹บทที่ 13 การเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่น
💰 ส่วนที่ 2 สัญญาขายฝาก
💰 ส่วนที่ 3 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
💰 ส่วนที่ 4 สัญญาแลกเปลี่ยน
💰 ส่วนที่ 5 สัญญาให้โดยเสน่หา
💰 พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 : เพิ่มฎีกา, เพิ่มหัวข้อ 5.6 ในบทที่ 4, เพิ่มเนื้อหาในส่วนที่ 5