Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

฿ 342.00

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

รหัสสินค้า

9786165810548

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

448

พิมพ์ครั้งที่

9 : สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

🧈 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
🧈 รหัสสินค้า: 9786165810548

 

🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง
📌ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 ปรับปรุงเนื้อหา, เพิ่มฎีกาและเนื้อหาในส่วนที่ 21 เรื่องสัญญาขายฝาก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562