Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1

฿ 612.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1500 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม

รหัสสินค้า

9786165812894

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน/ไสกาว

จำนวนหน้า

696

พิมพ์ครั้งที่

6 : สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม
📝 รหัสสินค้า : 9786165812894


🔹🔹บทคัดย่อ/สารบัญ🔹🔹
บทนำ
🔷ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
🛑ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

– บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
– บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
– บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
– บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
🛑ส่วนที่ 2
– บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
🛑ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
– บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
– บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม

– บทที่ 9 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
🔷ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
🛑ส่วนที่ 1
– บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
🛑ส่วนที่ 2
– บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
🛑ส่วนที่ 3
– บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
🛑ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
– บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
– บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
– บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
– บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
– บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
🛑ส่วนที่ 5
– บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
🛑ส่วนที่ 6
– บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 : เพิ่มคำอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้น, เพิ่มฎีกาใหม่จนถึงปี 2566