Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

฿ 612.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1800 g
ขนาด 18.5 × 26 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์

รหัสสินค้า

9786165812382

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

744

พิมพ์ครั้งที่

15 : กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

📌 ผู้เขียน: ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
📌 รหัสสินค้า: 
9786165812382

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครอง, ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางการปกครอง, คู่กรณีทำคำสั่งทางปกครอง, การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง, ผลของคำสั่งทางปกครอง, การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง, การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง, การขอให้พิจารณาใหม่, การบังคับทางปกครอง, ระยะเวลาและอายุความ, การแจ้ง, ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
📌 การแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 15 : เพิ่มความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง,เพิ่มกฎกระทรวงฯ ปี 2565 ในภาคผนวก