Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ โดยการอนุญาโตตุลาการ

฿ 432.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1200 g
ขนาด 26 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

รูปแบบ

หนังสือ

รหัสสินค้า

9786165813204

จำนวนหน้า

472 หน้า

พิมพ์ครั้งที่

4 : พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

✍️ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวโรจน์
📝รหัสสินค้า : 9786165813204

 

🔹🔹สารบาญ🔹🔹
▪ขอความเบื้องต้น
▪บทที่ 1 ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

1. ลักษณะของข้อพิพาททางธุรกิจ
2. วิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ
3. วิวัฒนาการของการอนุญาโตตุลาการและกฎหมายอนุญาโตตุลาการ
4. หลักทั่วไปของการอนุญาโตตุลาการ
5. สภาพทางกฎหมายของการอนุญาโตตุลาการ
6. ประเภทของการอนุญาโตตุลาการ
▪บทที่ 2 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทย
1. สัญญาอนุญาโตตุลาการ

2. อนุญาโตตุลาการ
3. วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
4. คำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
5. การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษา
6. ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการอนุญาโตตุลาการ
▪บทที่ 3 การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาททางการลงทุน
1. ความเป็นมาของอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและคนชาติของรัฐอื่น

2. โครงสร้างและหลักเกณฑ์ของการอนุญาโตตุลาการของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อระงับข้อพิพาทของการลงทุน
3. สัญญาอนุญาโตตุลาการ
4. อนุญาโตตุลาการ
5. วิธีพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
6. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
7. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของศูนย์ฯ
▪บรรณานุกรม
▪ภาคผนวก
พิมพ์ครั้งที่ 1-3 กับโครงการตำรา มธ.