Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบาย กฎหมายล้มละลาย

฿ 399.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1180 g
ขนาด 25.8 × 18.5 cm
ผู้เขียน

ชีพ จุลมนต์ และ ดร. กนก จุลมนต์

รหัสสินค้า

9786164041103

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

607

พิมพ์ครั้งที่

8 : มกราคม 2566

มีสินค้าอยู่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

🍒 ผู้เขียน: ชีพ จุลมนต์ และ ดร. กนก จุลมนต์
🍒 รหัสสินค้า:
9786164041103

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🥕ภาค ๑ การดำเนินคดีล้มละลาย
บทนำ
บทที่ ๑
การขอให้ล้มละลาย

บทที่ ๒ กระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
บทที่ ๔ การประนอมหนี้
บทที่ ๕ การประชุมเจ้าหนี้และกรรมการเจ้าหนี้
บทที่ ๖ คำพิพากษาให้ล้มละลาย
บทที่ ๗ การควบคุมตัวและทรัพย์สินของลูกหนี้ และการจำกัดสิทธิ
บทที่ ๘ การปลดจากล้มละลาย
บทที่ ๙ การขอรับชำระหนี้
บทที่ ๑๐ ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๑๑ การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน
บทที่ ๑๒ การปิดคดีและการยกเลิกการล้มละลาย
บทที่ ๑๓ บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ
🥕ภาค ๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทที่ ๑ หลักการของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และความสำคัญของการฟื้นฟูกิจการต่อเศรษฐกิจของประเทศ
บทที่ ๒ การขอและการให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๓ กระบวนพิจารณาหลังจากมีการยื่นคำร้องขอและคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๔ การตั้งผู้ทำแผน
บทที่ ๕ อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๖ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๗ คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
บทที่ ๘ การเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว
บทที่ ๙ การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๑ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๒ การยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ การยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ และคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในการฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๓ การอุทธรณ์และฎีกาคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๑๔ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ ๑๕ บทสรุปกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้