Skip to content Skip to footer
ลดราคา!

คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้

Original price was: ฿ 300.00.Current price is: ฿ 285.00.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 490 กรัม
ขนาด 26 × 19 เซนติเมตร
ผู้เขียน/เรียบเรียงโดย

อรพรรณ พนัสพัฒนา

รหัสสินค้า

9789740341178

รูปแบบ

หนังสือ

ปกหนังสือ

ปกอ่อน

จำนวนหน้า

220

พิมพ์ครั้งที่

11 : 2566 (ฉบับปรับปรุง)

มีสินค้าอยู่ 22

รหัสสินค้า: 9789740341178 หมวดหมู่: , Product ID: 37642

คำอธิบาย

🍠 ผู้เขียน: อรพรรณ พนัสพัฒนา
🍠 รหัสสินค้า:
9789740341178

 

บทคัดย่อ/สารบัญ
🍹 ภาคที่ ๑ : ผลธรรมดาแห่งหนี้

✺ บทที่ ๑ บทเบื้องต้น
๑. ประเภทความสัมพันธ์ของมนุษย์ในทางกฎหมาย

๒. โครงสร้างของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๓. ความหมายของหนี้
๔. องค์ประกอบของหนี้
๕. ความแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ

๖. ลักษณะของสิทธิที่เรียกว่าหนี้
๗. บ่อเกิดแห่งหนี้
✺ บทที่ ๒ วัตถุแห่งหนี้
๑. ความทั่วไป

๒. ทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้
๓. หนี้เงิน
๔. วัตถุแห่งหนี้ซึ่งเลือกได้
✺ บทที่ ๓ การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
๑. ความทั่วไป

๒. ลักษณะของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
๓. ประเภทของการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
✺ บทที่ ๔ กำหนดเวลาชำระหนี้
๑. ความทั่วไป

๒. กำหนดเวลาชำระหนี้ และเงื่อนเวลาเริ่มต้นตามมาตรา ๑๙๑ วรรคแรก
๓. ความสำคัญของกำหนดเวลาชำระหนี้
๔. ประเภทของกำหนดเวลาชำระหนี้
✺ บทที่ ๕ การผิดนัด
๑. ความทั่วไป

๒. ลูกหนี้ผิดนัด
๓. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยไม่ต้องเตือน
๔. กรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด
๕. ผลของลูกหนี้ผิดนัด
๖. เจ้าหนี้ผิดนัด
๗. กรณีที่เจ้าหนี้ไม่ผิดนัด
๘. ผลของเจ้าหนี้ผิดนัด
✺ บทที่ ๖ การบังคับชำระหนี้
๑. วิธีการบังคับชำระหนี้

๒. ทรัพย์ซึ่งอยู่ในบังคับแห่งการชำระหนี้
๓. การกำหนดค่าเสียหาย
🍹 ภาคที่ ๒ : ความระงับแห่งหนี้
✺ บทที่ ๑ บทเบื้องต้น
✺ บทที่ ๒ การชำระหนี้
๑. ผู้ชำระหนี้

๒. ผู้รับชำระหนี้
๓. วิธีการชำระหนี้
๔. สถานที่ชำระหนี้
๕. ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้
๖. หลักฐานแห่งการชำระหนี้
๗. การจัดสรรชำระหนี้
๘. ผลของการขอปฏิบัติการชำระหนี้โดยชอบ
✺ บทที่ ๓ การวางทรัพย์
๑. หลักเกณฑ์การวางทรัพย์

๒. สถานที่วางทรัพย์
๓. ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์
๔. การวางเงินแทนทรัพย์
๕. การถอนทรัพย์ที่วาง
๖. ผลของการวางทรัพย์
✺ บทที่ ๔ การปลดหนี้
๑. ความหมายของการปลดหนี้

๒. เปรียบเทียบการปลดหนี้กับนิติกรรมประเภทอื่น
๓. วิธีการปลดหนี้
๔. ผลของการปลดหนี้
✺ บทที่ ๕ การหักกลบลบหนี้
๑. ความหมายของการหักกลบลบหนี้

๒. ประโยชน์ของการหักกลบลบหนี้
๓. หลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้
๔. วิธีการหักกลบลบหนี้
๕. ผลของการหักกลบลบหนี้
๖. การจัดสรรหนี้ที่จะต้องหักกลบลบหนี้หลายราย
๗. การหักกลบลบหนี้ต่างสถานที่
✺ บทที่ ๖ การแปลงหนี้ใหม่
๑. ความหมายของการแปลงหนี้ใหม่

๒. หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่
๓. ผลของการแปลงหนี้ใหม่

✺ บทที่ ๗ หนี้เกลื่อนกลืนกัน
๑. ความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกัน
๒. กรณีต่าง ๆ ของหนี้เกลื่อนกลืนกัน

๓. ข้อยกเว้นของหนี้เกลื่อนกลืนกัน
๔. ผลของหนี้เกลื่อนกลืนกัน
🍹 ภาคที่ ๓ : ผลพิเศษแห่งหนี้
✺ บทที่ ๑ สิทธิยึดหน่วง
๑. ความทั่วไป

๒. หลักเกณฑ์ของสิทธิยึดหน่วง
๓. ขอบเขตของสิทธิยึดหน่วง
๔. สิทธิของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
๕. หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง
๖. ความระงับแห่งสิทธิยึดหน่วง
✺ บทที่ ๒ บุริมสิทธิ
๑. ความทั่วไป

๒. ลักษณะของบุริมสิทธิ
๓. ประเภทของบุริมสิทธิ
๔. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
๕. ผลแห่งบุริมสิทธิ
✺ บทที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
๑. ความทั่วไป

๒. หลักเกณฑ์ของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
๓. วิธีการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
๔. ขอบเขตของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
๕. ผลของการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
✺ บทที่ ๔ การเพิกถอนการฉ้อฉล
๑. ความทั่วไป
๒. หลักเกณฑ์ของการเพิกถอนการฉ้อฉล
๓. วิธีการเพิกถอนการฉ้อฉล

๔. ผลของการเพิกถอนการฉ้อฉล
✺ บทที่ ๕ การโอนสิทธิเรียกร้อง
๑. ความทั่วไป

๒. เปรียบเทียบการโอนสิทธิเรียกร้องกับเรื่องอื่น ๆ
๓. สิทธิเรียกร้องอันมิอาจโอนให้แก่กันได้
๔. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
๕. วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
✺ บทที่ ๖ การรับช่วงสิทธิ
ส่วนที่ ๑ การรับช่วงสิทธิ
๑. ความทั่วไป

๒. ลักษณะของการรับช่วงสิทธิ
๓. ผลของการรับช่วงสิทธิ
๔. ประโยชน์ของการรับช่วงสิทธิ
๕. เปรียบเทียบการรับช่วงสิทธิกับเรื่องอื่น ๆ
๖. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงสิทธิ
ส่วนที่ ๒ การรับช่วงทรัพย์
๑. ความทั่วไป
๒. ลักษณะของการรับช่วงทรัพย์
๓. กรณีต่าง ๆ ของการรับช่วงทรัพย์
๔. ผลของการรับช่วงทรัพย์
✺ บทที่ ๗ ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
๑. ความทั่วไป

๒. ประเภทของลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน
บรรณานุกรม